Inspecció tributària

Inspecció tributària

  • Ordre de 7 de setembre de 2000, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es desplega el Reglament General de la Inspecció dels Tributs en l'àmbit de la Inspecció Tributària de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3842, de 22/09/2000).
  • Resolució de 7 de març de 2008, de la directora general de Tributs, per la qual s'aproven els models d'actes de la Inspecció dels Tributs de la Generalitat.
  • Resolució d'1 de febrer de 2022, de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual s'aproven les directrius del Pla de Control Tributari de la Generalitat de 2022.