Novetats tributàries 2021

TRIBUTS CEDITS

Impost sobre el patrimoni

Per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2021:

 

 • Es redueix el mínim exempt general fins als 500.000 euros. En el cas de contribuents amb discapacitat, es manté en 1.000.000 d'€. (Article 8 de la Llei 13/1997)

 

 

Base liquidable

fins a euros

Quota

euros

Resta base liquidable

Tipus aplicable

percentatge

0,00

0

167.129,45

0,25

167.129,45

417,82

167.123,43

0,37

334.252,88

1.036,18

334.246,87

0,62

668.499,75

3.108,51

668.499,76

1,12

1.336.999,51

10.595,71

1.336.999,50

1,62

2.673.999,01

32.255,10

2.673.999,02

2,12

5.347.998,03

88.943,88

5.347.998,03

2,62

10.695.996,06

229.061,43

D'ara en avant

3,50


 

Impost sobre successions i donacions

Per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2021:

 • Elevació del percentatge de reducció general del 95 % al 99 % del valor net dels elements patrimonials afectes per a adquisicions inter vivos en el supòsit de transmissió d'una empresa agrícola, sempre que es complisquen determinats requisits  (Article 10 bis, 3r, de la Llei 13/1997).

 • S'incorpora una nova reducció del 95 % per a les donacions de diners realitzades a favor de dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat d'adquirir un habitatge habitual situat a la Comunitat Valenciana, per a l'aplicació de la qual s'han de complir determinats requisits. La base màxima de la reducció no podrà superar els 60.000 €. (Article 10 bis, 7é, de la Llei 13/1997).

Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats

(En tots els supòsits, per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2021)

 

(Article 13)

 • S'equipara les famílies monoparentals amb les nombroses a l'efecte de l'aplicació del tipus reduït del 4 % en les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir el seu habitatge habitual.

 • Es crea un tipus reduït del 4 % en les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual de dones víctimes de violència de gènere.

 • Es preveu un certificat acreditatiu de la presentació d'autoliquidacions en el supòsit dels casos previstos en l'apartat c de l'article 6 de la Llei hipotecària.

 • En la disposició addicional desena es crea una nova obligació formal dirigida a les administracions públiques que atorguen concessions administratives.

Tributs sobre el joc

 • El article núm. 54 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a 2021, modifica l'article 10 del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la COVID-19.

 

Impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF)

Per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2021:

a) S'afigen nous trams en la part superior de l'escala de l'impost, sent l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general la següent: (Article 2 de la Llei 13/1997)

 

Base liquidable

-

Fins a euros

Quota íntegra

-

Euros

Resta base liquidable

-

Fins a euros

Tipus aplicable

-

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

4.550,00

11,00

17.000,00

1.745,50

13.000,00

13,90

30.000,00

3.552,50

20.000,00

18,00

50.000,00

7.152,50

15.000,00

23,50

65.000,00

10.677,50

15.000,00

24,50

80.000,00

14.352,50

40.000,00

25,00

120.000,00

24.352,50

20.000,00

25,50

140.000,00

29.452,50

35.000,00

27,50

175.000,00

39.077,50

D'ara en avant

29,50

 

b) Es modifiquen les deduccions següents: (Article 4 de la Llei 13/1997, lletres n), o), p), q), r) i s)

 • Deducció per arrendament de l'habitatge habitual sobre les quantitats pagades en el període impositiu, si compleixen determinats requisits, podent-se deduir:

El 20%, amb el límit de 700 €.

El 25%, amb el límit de 850 € si l'arrendatari reuneix una de les condicions següents, o el 30%, amb el límit de 1.000 €, si en reuneix dues o més: ser menor de 36 anys, tindre reconeguda una discapacitat física o psíquica o tindre consideració de víctima de violència de gènere.

La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.

 • Els contribuents podran deduir-se el 40% de les quantitats invertides en instal·lacions d'autoconsum elèctric o de producció d'energia elèctrica o tèrmica procedent de fonts renovables realitzades en els habitatges habituals individuals o col·lectius.

  Així mateix, es podrà deduir el 20% de l'import de les inversions anteriors realitzades en habitatges que constituïsquen segones residències no relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica.

  La base màxima anual d'aquesta deducció és de 8.000 €.

 • Pel que fa a les deduccions següents: donacions amb finalitat ecològica, donacions relatives al patrimoni cultural valencià o donacions destinades al foment de la llengua valenciana, el percentatge de deducció passa a ser del 20% per als primers 150 € donats i del 25% per a la resta de les donacions, a favor de determinades entitats.

 • Deducció per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional, es podrà deduir el 25% les destinades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social, diferents a les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

  En el supòsit que el contribuent s'aplique la deducció estatal per donacions realitzades a entitats sense finalitats lucratives, per als primers 150 € del valor de la donació la deducció serà del 20%.

 

c) S'introdueixen les noves deduccions següents: (Article 4 de la Llei 13/1997, lletres y), z) i aa).

 • Deducció del 10% de les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l'adquisició de vehicles elèctrics nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny (bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal). La base màxima d'aquesta deducció serà l'import màxim subvencionable.

 • Deducció del 30%, de les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i el desemborsament d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals, o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives, sent-ne el límit de 6.000 €, sempre que es complisquen determinats requisits.

 • Deducció de 300€ per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament, que es podrà incrementar en 120€, 180€ o 240€, depenent del nombre de descendents sobre els quals el contribuent tinga dret a l'aplicació del mínim per descendents. S'afig en la Llei 13/1997, un nou apartat, a fi de delimitar el concepte de municipi en risc de despoblament. (Article 4, apartat 6, de la Llei 13/1997).

 

 d) Es redueix el límit de renda corresponent a les deduccions per arrendament regulades en les lletres n i ny de la Llei 13/1997.  (Article 4. Aptdo 4 de la Llei 13/1997).

 

Mesures per a fets imposables meritats des de l'1 de gener de 2020:

S'introdueix una nova disposició addicional (17), que crea noves deduccions autonòmiques amb efectes des de l'1 de gener de 2020.

Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i treballadores afectats per un ERTO i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut de l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.
 • Deducció del 20% per als primers 150€ i el 25% del valor restant per a les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.
 • Deducció del 20% per als primers 150€ i el 25% del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

 

TRIBUTS PROPIS

Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient

Es crea un nou fet imposable: L'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada per elements fixos. (Article 34 de la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat).

Impost sobre habitatges buits

Es crea l'Impost sobre Habitatges Buits. (Artícle 33 de la Ley 3/2020 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat).

 

Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica

Es modifica de manera substancial l'Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica, incorporant novetats derivades de la normativa europea en l'àmbit de la valorització i el tractament dels residus domèstics. (Article 30 de la Llei 3/2020 de 30 de decembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat)