Organización y funcionamiento

Organización y funcionamiento

  • Correció d’errades del Decret 72/2023, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’atribueixen a les oficines liquidadores de districte hipotecari funcions per a la gestió i liquidació dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 

  • Ordre 7/2023 25 de maig de 2023, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableix el sistema retributiu a percebre per les oficines liquidadores de districte hipotecari per l’exercici de les funcions atribuïdes per la Generalitat.

  • Decret 72/2023, de 19 de maig, del Consell pel qual s’atribueixen a les oficines liquidadores de districte hipotecari funcions per a la gestió i liquidació dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  • Resolució de 23 de juny de 2015, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució de 29 d'octubre de 2014, de delegació de determinades competències en òrgans d'esta conselleria i en altres Òrgans de l'Administració del Consell.

  • Decret 84/2015, de 29 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i es modifica el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, aprovat pel Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell.

  • Resolució de 29 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de delegació de determinades competències en òrgans d'esta conselleria i en altres Òrgans de l'Administració del Consell.

  • Decret 139/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 3854, de 10/10/2000).

  • Ordre d'11 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual determina els òrgans recaptadors de la Hisenda de la Generalitat i defineix les seues competències en matèria de recaptació. (DOGV núm. 1520, de 12/04/1991).