Competències

Competències

El sector financer està sotmés en tots els països a un règim especial de supervisió administrativa, en general molt més intens que el que hi ha per a altres sectors econòmics. Aquesta circumstància es deu al fet que les entitats financeres capten recursos entre un públic que, majoritàriament, manca de la informació i els coneixements necessaris per a poder avaluar la solvència de les entitats a les quals confien els seus estalvis. Doncs bé, la regulació i supervisió públiques aspiren a pal·liar els efectes d'aquesta manca i facilitar la confiança en aquestes entitats, una condició imprescindible per al seu desenvolupament i el seu bon funcionament, essencial no només per als depositants de fons, sinó per al conjunt de l'economia, donada la posició central que ocupen aquestes entitats en els mecanismes de pagaments.

En la Subdirecció General de Finançament Autonòmic i Política Financera es duen a terme les funcions relatives al control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres. La supervisió prudencial d'aquestes és competència de la Generalitat (caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit i cooperatives amb secció de crèdit), en els termes que disposa la legislació estatal. Totes aquestes funcions tenen el seu fonament jurídic, especialment, en els articles 49.1.34 i 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i s'han anat materialitzant en diverses normes legals que han desenvolupat les competències estatutàries de la Generalitat sobre les entitats financeres. En el cas de les caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit, les competències administratives són compartides amb el Banc d'Espanya.