Procediments que pot ometre la documentació en paper

Procediments que pot ometre la documentació en paper

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en el marc del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, conscient de la millora i impuls que per a la tramitació administrativa i ciutadana ha suposat la posada en marxa d'esta disposició en què es fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar la informació que ja estiga en poder de les administracions públiques tal com reconeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics i reitera la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb l'article 3 de l'Orde 17/2010, de 13 de maig, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals de l'intercanvi electrònic de dades en l'àmbit de la conselleria, detalla a continuació els procediments gestionats per la Conselleria en què l'aportació de certificats i informació pot substituir-se per intercanvi electrònic de dades:

 

Procediment Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Certificats de dades inscrites en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana Comprovació Identitat (DNI) Comprovació Residència
X
X
X
-
-
-
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
X
X
X
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
-
-
X
-
Procediments de contractació que admeten eixa opció en els plecs
-
-
-
X
-
-

 

Per a substituir la presentació d'informació en paper per intercanvi electrònic de dades cal que l'interessat ho autoritze expressament en els formularis associats a cada un d'eixos procediments. L'autorització podrà ser revocada en qualsevol moment quan l'interessat detecte qualsevol ús irregular o indegut.

La informació obtinguda serà utilitzada exclusivament en el procediment i per a la finalitat per a la qual s'ha autoritzat la consulta.

El titular de l'òrgan administratiu autoritzat per a realitzar l'accés a la informació vetlarà pel compliment de les obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació de la informació i adoptarà les mesures de seguretat necessàries previstes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desplegament.

Els empleats públics que al gestionar els procediments enumerats tinguen coneixement de les dades o informació subministrats en virtut de l'autorització per a la utilització d'este sistema estaran obligats al més estricte sigil respecte d'elles.