PLA REACTIVA

Sol·licitud d'ajudes de suport a les persones autònomes que desenvolupen la seua activitat en subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA


 

Pal·liar l’increment dels costos energètics que han suportat les persones treballadores per compte propi derivats de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques que complisquen aquests requisits:

 

  1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans (o el mateix) 24 de febrer de 2022, i que a la data de publicació de la convocatòria continuen donades d'alta (12/07/2022).
  2. Trobar-se en algun epígraf de l’IAE vigent.
  3. Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
  4. Que les persones sol·licitants s’hagen vist afectades econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia per l’increment dels costos energètics, que s’acreditarà mitjançant una declaració responsable, almenys per un import igual o superior a 300 euros.

ACTUALITZACIÓ: s'amplia a tots els IAE (22/07/2022)

La quantia de l'ajuda ascendirà a 300 euros per persona beneficiària.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució procedent serà de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació de les bases reguladores i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2022. El venciment d'aquest termini sense haver-se publicat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

 

La resolució es publicarà en el DOGV, així com un enllaç en aquesta pàgina web en l'apartat de Novetats.

 

Recursos: La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

 

TRÀMIT U: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica.

 

El termini per a la sol·licitud de cita prèvia s’iniciarà a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores el 29 de juliol de 2022.
Per a poder realitzar el tràmit u, accedeix a formular la sol·licitud de cita prèvia a través de l’enllaç següent:

Si havia sol·licitat cita prèvia abans del 23 de juliol, pot consultar-la ací.

 

 

TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requereix signatura electrònica (certificat electrònic de la persona física que va sol·licitar la cita prèvia, no certificat de representant d'una SL)


La sol·licitud de cita prèvia donarà com a resultat l’assignació d’un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud d’ajuda.
Per a poder realitzar el tràmit, accedeix a formular la sol·licitud a través de l’enllaç següent:  

ATENCIÓ: No cal adjuntar o aportar cap documentació durant la tramitació (tampoc el model de domiciliació bancària)

  • Consulte el formulari de sol·licitud general de subvenció, que haurà d'emplenar amb les seues dades identificatives, dades bancàries i la declaració de responsabilitat de si ha rebut o no altres ajudes relatives a l'increment dels costos energètics en 2022.
  • Exemple de sol·licitud d'ajuda del Pla Reactiva, amb la declaració responsable de complir els requisits de la Llei General de Subvencions; no haver rebut ajudar per un import superior als determinats ací; haver-se vist afectat econòmicament per l'increment de costos energètics; i no estar afectat per les sancions de la UE.

 

ATENCIÓ: Aquests documents no cal complementar-los. Només són a l'efecte de consulta. Els formularis es complementen en el tràmit en línia. No cal adjuntar o aportar cap documentació.

La majoria de sol·licituds estan resoltes i les que resten en tramitació, per la qual cosa ja no és possible aportar nova documentació.

Termini de presentació tancat