Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana

Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.1.35a, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, configura com a exclusives de la Generalitat les competències en matèria de comerç interior i defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjudici de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat.

Basant-se en estes facultats, per mitjà de Decret 50/2012, de 23 de març, del Consell, es crea la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana (CDC) i s'aprova el seu reglament, com a òrgan encarregat de preservar el funcionament competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir l'existència d'una competència efectiva en els mateixos, protegint-la per mitjà de l'exercici de les funcions de resolució d'expedients sancionadors per conductes prohibides per la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, així com les d'arbitratge i promoció en la matèria a través de l'emissió d'informes, dictàmens, estudis i restants funcions que li atribuïxen les normes que la regulen.

 La CDC està integrada per un president i dos vocals, anomenats per Resolució de 15 de juliol de 2021, del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV 9132, de 21 de juliol de 2021, càrrecs que són exercits durant un període de 5 anys amb caràcter inamovible i sense possibilitat de renovació, sent en l'actualitat exercits per Dª Carmen Rodilla Martí. (Presidenta), D. Carlos Gómez Asensio y D. José Miguel Corberá Martínez (Vocals).