Preguntes freqüents

No, per a l'ús de l'aplicació es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. Es pot obtindre en l'enllaç següent: http://www.accv.es/va/ciutadans/

 

Les sol·licituds hauran de ser presentades pels Alcaldes o pels secretaris dels Ajuntaments, i, en el cas de les mancomunitats de municipis per l'òrgan de govern que ostente la representació segons els estatuts propis de la mancomunitat.

En els supòsits d'agrupació de municipis, la presentació correspondrà a l'Alcalde o Secretari de l'Ajuntament responsable del compliment dels requisits sobre adjudicació i justificació de les obres autoritzades.

L'aplicació està dirigida a l'ús exclusiu per part de personal autoritzat amb capacitat de representació dels municipis o mancomunitats, amb certificat reconegut per a ciutadans o amb certificat d'empleat públic, o bé, amb certificat digital d'entitat o personalitat jurídica d'Ajuntament o Mancomunitat.

En l'article segon del Decret llei 1/2009 es constituïx un Pla de Suport a la inversió Productiva en Municipis, i en este sentit hem d'entendre que són estos, els municipis, els únics beneficiaris possibles de les actuacions previstes en el mateix.

No obstant l'anterior, el Decret llei contempla expressament en la seua Disposició Addicional Segona la possibilitat que, sempre que així ho acorden tots els municipis participants, tant les Mancomunitats com les agrupacions de municipis constituïdes ad hoc per al desplegament i execució de les obres previstes en l'esmentat Decret llei,  podran presentar projectes de finançament fins a l'import màxim de la suma de les quantitats que, segons l'article 6.1 del mateix, correspon a cada un dels ajuntaments que integren unes i altres.

Partint de l'anterior, i en desplegament de l'esmentada Disposició Addicional, l'Ordre de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, publicada en DOCV de 27 de febrer d'enguany, en els seus articles 1, relatiu als imports, 3, relatiu a la presentació de sol·licituds, 4, que es referix als requisits de la sol·licituds, inclouen la informació necessària amb vista a la correcta presentació de sol·licituds relatives al Pla que ens ocupa, a través de Mancomunitats o Agrupacions de Municipis.

Respecte del termini d'execució de les obres, es considera convenient distingir, entre vigència del Pla, que comprén 2009-2011, concretament des del 25 de febrer del 2009, dia següent al de publicació en el DOCV del Decret llei, fins al 31 de gener del 2011, article 9 de l'esmentat Decret llei (incloent-se a este efecte la possibilitat d'autoritzar amb caràcter excepcional una pròrroga de dos mesos), i entre el termini d'execució de l'obra, en el que hem d'entendre que són susceptibles d'escometre's totes aquelles obres el termini d'execució de les quals es puga incloure durant l'esmentat termini de vigència, però sense necessitat que L'esgote.

En este sentit, òbviament serien susceptibles d'incloure's o autoritzar-se projectes l'execució dels quals vinguen referits a qualsevol termini, sempre que el mateix siga susceptible d'iniciar-se i finalitzar-se dins del que hem denominat termini de vigència del Pla.

D'acord amb l'article 5.2 del Decret llei, qualsevol de les actuacions susceptibles d'executar-se d'acord amb el mateix, i amb independència de l'Administració responsable de l'execució, podrà ser objecte de finançament compartit o cofinançament, amb un únic límit: que l'aportació de l'administració local beneficiaria, o si és el cas de qualsevol tercer, mai pot superar l'import a finançar per la Generalitat a càrrec de la dotació del Pla.

En este sentit, entenem convenient apuntar que per a l'esmentat càlcul la quantitat que ha de servir de referència no és la total assignada al municipi en virtut de la població, sinó l'afectada a cada projecte concret.

Respecte de la qüestió del lliurament de fons el decret llei no inclou cap procediment especial respecte del general previst en la normativa en matèria d'hisenda pública.

En este sentit, i ja que el decret llei contempla dos supòsits diferents respecte de l'administració competent per a l'execució dels projectes, cal fer les observacions següents:

 • Si l'Administració competent per a l'execució és la Generalitat, la inversió s'executara a càrrec del seu capítol VI, i en este sentit la qüestió del lliurament de fons no seria susceptible de plantejar-se.
 • Si l'Administració competent per a l'execució del projecte és l'Ajuntament, hem d'entendre que s'aplicaria l'article 47 bis 1.d) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, d'acord amb el qual "Les transferències de capital s'efectuaran contra certificació de l'obra expedida per tècnic competent, tot això sense perjuí que en l'acte jurídic del que es derive la transferència puga incloure's la possibilitat d'avançar fins a un 15 % de l'import total anual de la transferència, una vegada concedida.
  En este últim supòsit, l'import avançat haurà de descomptar-se proporcionalment i en la forma que reglamentàriament es determine, dels successius lliuraments expedits contra certificació d'obra aprovada."

 El decret llei en el seu article 4.2 establix "Les obres seran executades per la Generalitat quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior als 10.000 habitants, en este supòsit  podrà subscriure l'oportú Conveni……"

 Del precepte transcrit es desprén que, en tot cas, quan es tracte de projectes autoritzats, que vinguen referits a municipis amb una població superior a 10.000 habitants, és la Generalitat competent per a l'execució de les obres.
Quant a la figura del Conveni, arreplega en l'esmentat precepte, la mateixa en cap cas pot servir d'instrument per a modificar o alterar el subjecte titular de l'actuació, en este cas la Generalitat.

En este sentit, el que s'haja arreplegat la possibilitat que en determinats supòsits puga subscriure's l'oportú Conveni, no respon més que a la necessitat de poder disposar d'un instrument contractual que, de mutu acord, quan la complexitat, característiques o naturalesa del projecte així ho aconselle, facilite la normal i ràpida execució del projecte.

D'acord amb l'article 4.2 del Decret llei, quan es tracte de sol·licituds presentades per ajuntaments amb una població inferior a 10.000 habitants, l'Administració  competent per a l'execució de les obres es determinarà en la Resolució a què es referix l'article 6.4 de l'esmentat decret llei

En este sentit, i tal com es desprén del literal del precepte, serà la Generalitat, en este cas a través de la Resolució a dictar pel Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'òrgan competent per a concretar l'Administració a què correspon la contractació i execució de les obres.

Conclusió, sempre que així ho arreplegue l'esmentada Resolució, els projectes presentats i autoritzats per Ajuntaments  amb menys de 10.000 habitants podran ser executats directament per la Generalitat.

En principi, si que és possible presentar obres l'import del qual supere a l'adjudicat al municipi, tant en el que es referix al muntant total com a un desglossament parcial del mateix, a través de cada projecte o obra sol·licitada.

En ambdós casos, ens trobaríem davant d'un projecte cofinançat, i en este sentit hauríem de remetre'ns a la contestació arreplega en la qüestió núm. 5.

1.- Redacció del projecte i cobertura de costos.

 • D'acord amb l'article 5.3 del Decret llei 1/2009, l'import corresponent al cost de redacció del projecte d'obres és susceptible d'incloure's com a import finançable, i en este sentit formar part de l'import real d'execució de l'obra.
 • D'acord amb l'article 6.5 del mencionat decret llei, "Una vegada autoritzat el projecte, els Ajuntaments seran, en tot cas, responsables de la seua elaboració, amb independència del subjecte que tinga assignada l'execució del mateix. En el cas que la Generalitat fora l'administració competent adoptarà les mesures pertinents amb vista a la cobertura del cost del mateix.".
  En conseqüència, i amb vista a la cobertura dels gastos derivats de la redacció del projecte d'obres hem d'apuntar dos circumstàncies:
  1. Atés que en tot cas és l'entitat local la responsable de la seua elaboració, amb independència de l'administració competent per a l'execució del projecte, l'esmentada elaboració podrà tindre cobertura en els pressupostos de l'entitat local basant-se en el que preveu l'article 12.3 del Decret- llei". L'expedient de contractació es tramitarà per l'Ajuntament a càrrec del finançament que li haja sigut atribuïda procedent de l'execució del present Pla. La Resolució del titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació d'autorització del projecte, servirà d'acreditació, als efectes previstos en l'article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, de l'existència i disponibilitat de crèdit per a l'execució de les obres previstes en esta norma.
  2. Quant al rescabalament concret dels gastos derivats de l'elaboració de l'esmentat projecte d'obres, hem de distingir al seu torn dos supòsits:
   • Quan siga l'ajuntament el responsable de l'execució de la inversió, articles 8 i següents del decret llei, els gastos derivats de l'elaboració del projecte, igual que la resta d'actuacions realitzades per l'entitat local a càrrec de la inversió autoritzada tindran la seua cobertura en els termes previstos en la contestació tipus núm. 6
   • Quan siga la Generalitat l'entitat responsable de l'execució, article 6.5 en relació amb l'article 7 del Decret llei, serà esta a càrrec dels crèdits autoritzats per a la cobertura de la inversió en qüestió, la que una vegada presentat el projecte d'obra per l'entitat local competent, procedisca a alliberar els fons oportuns a favor de la mateixa.

2.- Del Projecte bàsic i del projecte d'obres.

 1. D'acord amb l'article 4.C) de l'Ordre de 26 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el Projecte Bàsic conforma la documentació necessària amb vista a presentar la sol·licitud d'autorització de la inversió, i la seua rellevància s'esgota una vegada autoritzada la mateixa (a este efecte hem de remetre'ns a la qüestió 12 d'esta mateixa pàgina)

 2. D'acord amb l'article 5.3 en relació amb l'article 6.5, del Decret llei, les inversions una vegada autoritzades i als efectes de la preparació de la seua contractació hauran de comptar amb un projecte d'obres, en els termes previstos en els articles 105 i següents de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb l'apartat 3 de l'article 4 del Decret llei, les obres objecte de sol·licitud necessàriament han de  trobar-se en alguna de les situacions següents:

 1. Ser de nova planificació, i en este sentit no trobar-se arreplegades en els pressupostos corresponents al present exercici.
 2. Complementar, millorar o desenvolupar aquelles que l'execució estiga prevista en el pressupost de l'entitat a partir del present exercici, el que significa que en estos supòsits la sol·licitud presentada necessàriament ha de vindre referida a un projecte arreplegat expressament en els pressupostos en vigor, i vindria en tot cas a millorar-lo, desenvolupar-lo o complementar-lo.
 3. Vindre referida a l'execució d'una nova fase d'algun projecte, la qual cosa pot afectar, en el que a la nova fase es referix, tant a projectes arreplegats en el pressupost en vigor com a projectes no previstos en el mateix.

Serà necessària la presentació de projecte bàsic sempre que l'obra sobre la qual se sol·licita  autorització requerisca, de conformitat amb la legislació vigent, projecte tècnic.

El projecte bàsic es presentarà per mitjà de document digitalitzat, junt amb la sol·licitud.

El projecte bàsic tindrà, com a mínim, el contingut següent:

 1. Memòria del projecte, amb descripció i denominació del mateix, dades de superfícies, memòria constructiva, normativa urbanística aplicable, o si és el cas l'especifica d'acord amb la naturalesa del projecte de què es tracte.
 2. Pla de situació, pla d'emplaçament i parcel·la  fitada, pla d'urbanització.
 3. En els projectes d'edificació: Plans generals a escala i tancats de plantes, alçats i seccions.
 4. Avanç del pressupost amb estimació global per capítols.

Els passos a seguir després de polsar l'opció [Firmar i Enviar], suposant que les dades introduïdes en el formulari se validen correctament, són els següents:

 1. Polse [Acceptar] per a confirmar la lectura de l'avís que indica que les dades s'han validat correctament.
 2. Llija i, si és el cas, accepte les condicions d'ús de l'aplicació, "Acceptació d'Ús d'Aplicació per al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en la Comunitat Valenciana", que es mostren en una finestra independent. Ha de seleccionar o polsar [Accepte] o [No accepte] en esta finestra abans de confirmar o acceptar qualsevol altre avís. Esta finestra pot, en algun navegador, aparéixer de forma posterior a l'avís referenciat en el següent pas 3, però recorde que, per a una correcta execució, ha d'actuar en l'orde indicat.
 3. Després d'haver llegit les condicions d'ús de l'aplicació, polse [Acceptar] per a confirmar la lectura de l'avís que indica quan es tindrà per presentada la sol·licitud. Si no s'han acceptat prèviament les condicions d'ús, es torna al formulari.
 4. Firme la sol·licitud, seleccionant prèviament, des de la finestra de firma, el certificat oportú per a això. Una vegada seleccionat, polse [Entrar] per a la firma i l'enviament de les dades. Si és el primer enviament, en este pas i de forma prèvia a la firma de la sol·licitud, es mostrarà una advertència sobre la instal·lació en el seu equip informàtic d'un component programari. Ha d'instal·lar-lo per a poder realitzar la firma.

Per a accedir a la sol·licitud del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana s'ha de disposar d'un d'estos certificats digitals:

 1. Certificat reconegut per a ciutadans.
 2. Certificat d'empleat públic.
 3. Certificat reconegut d'entitat.

Este sistema accepta fins a un total de 8 MB distribuïts en un màxim de dos documents.

Només es podrà resoldre en cas d'haver estat requerit per l'òrgan competent en relació a una sol·licitud, prèviament presentada també a través de l'aplicació. Es permetrà l'enviament d'una única subsanació per cada sol·licitud sobre la qual es requerisca.