Normativa

Normativa

 • Llei 16/2010, de 27 de desembre
  Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm 6429, de 31/12/2010)
 • Ordre de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determinen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Correcció d'errades de l'Orde de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Correcció d'errades de l'Orde de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferentsòrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locales i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Decret-llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell
  Decret-llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament
 • Ordre 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre 1/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.