Recaptació tributària

Recaptació tributària

  • Ordre 12/2021, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza el pagament, mitjançant domiciliació bancària, de les taxes per prestació de serveis d'assistència sanitària i es modifiquen les ordres 2/2015, de 27 de gener, i 4/2015, de 3 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.  (DOGV 9211 de 09/11/2021)