Legislació

Legislació

 •  

NORMATIVA

 

TRIBUTS CEDITS:

LEGISLACIÓ BÀSICA:

 

 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

 • Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

 • Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 3/2020, de 30 de Desembre.

 

Legislació exercicis anteriors:  Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits (text actualitzat a 1 de gener de 2021/text actualitzat a 1 de gener de 2020text actualitzat a 1 de gener de 2019 / text actualitzat a 31 de juliol de 2018 / text actualitzat a 1 de gener de 2018 /  text actualitzat a 1 de gener de 2017 / text actualitzat a 1 de gener de 2016 / text actualitzat a 1 de gener de 2015 / text actualitzat a 1 de gener de 2014).

 

PER TRIBUTS:

 

 

TRIBUTS PROPIS:

 

 • Cànon de sanejament:

  • Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de sanejament.
  • Ordre de 10 de juny de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els models de declaració tributària del Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana.

 

 • Impost sobre  activitats que incideixen en el medi ambient: (Veure Fitxa)

  • Llei 10/2012 , de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (Text actualitzat el 01/01/2021 per la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera  i d'organització de la Generalitat).
  • Normativa exercicis anteriors:
  • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
  • Ordre 13/2021, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, en la modalitat d'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica.
  • Ordre 7/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient.
  • Ordre 1/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient
  • Ordre 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'estableixen les decaraciones d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient.

 

 • Impost sobre Impost sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorització energètica: (Veure Fitxa)

  • Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat,  modificat per:

   • Llei 7/2021 de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022.

   • Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera  i d'organització de la Generalitat.)

  • Normativa exercicis anteriors:

   • Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 

 • Ordre 6/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova el model d'autoliquidació i el document de repercussió de l'impost sobre l'eliminació de residus en abocador.

 • Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització a l'efecte de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 • Ordre 2/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 • Ordre 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 • Consulta vinculant V0007-2013: Impost sobre eliminació de residus en abocadors. Base imposable i tipus de gravamen en el supòsit de residus valorats que van a abocador.

 

 • Impost sobre els habitatges buits: (Veure fitxa)

 • Text concordat a 1 de gener de 2022.

 • Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, modificada per:
 • Art. 15 Llei 7/2021 de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022.

 • Ordre 15/2021, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Habitatges Buits i es regula el format, terminis i contingut de la relació de titulars d'immobles en el Registre d'Habitatges Desocupats.

 

NORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS:

 

NORMATIVA PROCEDIMENTS:

 

NORMATIVA ESTATAL:

 • Normativa estatal, en la web de l'Agència Tributària (AEAT)
 • Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RD 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RDL 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • RD 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries.

 

NORMATIVA DE CESSIÓ DE TRIBUTS:

 • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE núm, 305, de 19/12/2009)
 • Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió (BOE núm.173, de 17/07/2010)

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

 • Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 • Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana.
 • Decret 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu.

 • Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ: