Legislació

Legislació

​​​​​​

NORMATIVA

 

TRIBUTS CEDITS

 

LEGISLACIÓ BÀSICA:

 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits. (Última actualització: 01/01/2024). Modificació ISD per a fets imposables generats a partir del 28/05/2023.

 • Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

 • Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 3/2020, de 30 de Desembre.

Legislació exercicis anteriors:  Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits (Text actualitzat a 1 de gener de 2023Text actualitzat a 28 de octubre de 2022 / Text actualitzat a 1 de gener de 2022/ Text actualitzat a 16 d'abril de 2021 / Text actualitzat a 1 de gener de 2021 / Text actualitzat a 1 de gener de 2020 / Text actualitzat a 1 de gener de 2019).

 

PER TRIBUTS:

El capítol II de la Llei 7/2022,  de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular crea l'Impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

Ordre 15/2022, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aprova el model 593, Impost sobre el Depòsit de Residus en Abocadors, la Incineració i la Coincineració de Residus. Autoliquidació, i s’estableixen la forma i el procediment per a presentar-lo.

Ordre 14/2022 de 21 de desembre, de 2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula la inscripció, modificació i baixa en el Cens de l’Impost sobre el Depòsit de Residus en Abocadors, la Incineració i la Coincineració de Residus.

 

 

TRIBUTS PROPIS

 

 • Cànon de sanejament:

  • Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de sanejament.
  • Ordre de 10 de juny de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els models de declaració tributària del Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana.

Més informació consultar la web  de l'Entitat Pública de sanejament d'aigües (EPSAR).

 

 • Impost sobre  activitats que incideixen en el medi ambient: (Veure Fitxa)

  • Llei 10/2012 , de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (Text actualitzat el 01/01/2021 per  l'article 34 de la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera  i d'organització de la Generalitat).
Normativa exercicis anteriors: Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
 • Ordre 13/2021, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, en la modalitat d'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica.
 • Ordre 7/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient.
 • Ordre 1/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient
 • Ordre 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'estableixen les decaraciones d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient.

 

 • Impost sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorització energètica: (Veure_ Fitxa)

NORMATIVA DEROGADA a partir del 01/01/2023  per la disposició derogatòria de la Llei 8/2022 de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, amb excepció de l'apartat setze, relatiu al Fons autonòmic per a la millora de la gestió de residus.

 

 • Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. (Última actualització: 01/01/2022).
Normativa modificada per:  Llei 7/2021 de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022/ Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera  i d'organització de la Generalitat/ Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat/ Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
 • Ordre 6/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova el model d'autoliquidació i el document de repercussió de l'impost sobre l'eliminació de residus en abocador.

 • Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització a l'efecte de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 • Ordre 2/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 • Ordre 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació d'abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

 

 • Impost sobre els habitatges buits: (Veure fitxa)

Text concordat a 1 de gener de 2022. (Modificada per l'art. 15 Llei 7/2021 de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022).

Redacció original: Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat,
 • Ordre 15/2021, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Habitatges Buits i es regula el format, terminis i contingut de la relació de titulars d'immobles en el Registre d'Habitatges Desocupats.

 

Tinguen en compte que conforme la lletra g) de la Disposició Final de la Llei 6/2022, els següents tributs propis entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2025.
 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica:

Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

 • Impost sobre l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera provinents d'instal.lacions:

Llei 6/2022, de 5 de de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

 • Impost sobre grans establiments comercials:

Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana.

 

Tinguen en compte que conforme la Disposició Final Tercera de la Llei 7/2022, entrarà en vigor en el termini d'un any des de la seua publicació en el DOGV (Núm. 9492 de 19/12/2022).
 • Impost sobre estades turístiques (IVET):
Normativa derogada per el Decreto Llei 12/2023, de 10 de novembre, del Consell, de derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible.

 

NORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS:

 

NORMATIVA PROCEDIMENTS:

 

NORMATIVA ESTATAL:

 • Normativa estatal, en la web de l'Agència Tributària (AEAT)
 • Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RD 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RDL 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • RD 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries.

 

NORMATIVA DE CESSIÓ DE TRIBUTS:

 • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE núm, 305, de 19/12/2009)
 • Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió (BOE núm.173, de 17/07/2010)

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

 • Decret 133/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública.

 • Decret 40/2021, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana.

 • Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 • Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana.
 • Decret 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu.

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ: