Visualització de contingut web

Legislació

NORMATIVA

 

TRIBUTS CEDITS:

LEGISLACIÓ BÀSICA:

 

 • Llei 13/1997 de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

 • Llei 1/2020 de 11 de junio, de la Generalitat de regulació del joc i de prevenció de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.

 • Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agraries de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 3/2020, de 30 de Desembre.

 

Legislació ejercicis anteriors: Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits (text actualitzat a 1 de gener de 2020/text actualitzat a 1 de gener de 2019/text actualitzat a 31 de juliol de 2018/ text actualitzat l'1 de gener de 2018/text actualitzat l'1 de gener de 2017/text actualitzat l'1 de gener de 2016/ text actualitzat l'1 de gener de 2015/ text actualitzat l'1 de gener de 2014).

 

PER TRIBUTS:

 

 

 

TRIBUTS PROPIS:

 

 • Cànon de Sanejament

Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

 

Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de sanejament.

 

Ordre de 10 de juny de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els models de declaració tributària del Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana.

 

 

 • Impostos sobre activitats que incideixen en el medi ambient.(Ver Ficha)

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (Text actualizat per la llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat).

Normativa ejercicis anteriors:

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 

Ordre 7/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació i pagaments fraccionats de l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient.

Ordre 1/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Orde 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient.

Ordre 11/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens d'instal·lacions i contribuents i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de les activitats subjectes a l'impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient.

 

 • Impost sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorització energètica. (Ver Ficha)

Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. (Text actualizat a 01/01/2021 per la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat).

normativa ejercicis anteriors:

Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

 

Ordre 6/2014, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova el model d'autoliquidació i el document de repercussió de l'impost sobre l'eliminació de residus en abocadors.

Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització als efectes de l'Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors.

Ordre 2/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Orde 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació d'abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors.

Ordre 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el cens de titulars de l'explotació dels abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s'establixen les declaracions d'alta, modificació i cessament de l'activitat d'explotació dels abocadors per a la gestió de l'impost sobre eliminació de residus en els abocadors.

Consulta vinculant V0007-2013: Impost sobre eliminació de residus en abocadors. Base imposable i tipus de gravamen en el supòsit de residus valoritzats que van a abocador

 

 • Impost sobre els habitatges buits. (Ver Ficha)

Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

 

NORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS:

 

NORMATIVA PROCEDIMENTS:

 

 

NORMATIVA ESTATAL:

 • Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RD1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • RDL 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentat.
 • RD 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries.

 

NORMATIVA DE CESSIÓ DE TRIBUTS:

 

 • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
 • Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió.

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

 • Decret 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 • Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana

 • Decret 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu

 • Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana.

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ: