Atenció al ciutadà - PROP

Atenció al ciutadà - PROP

Comptar amb serveis d'atenció a la ciutadania de qualitat és una de les prioritats de la Generalitat. Es tracta de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat la informació que necessiten en cada moment i entregar-se-la pel canal que els siga més còmode.

Perquè això siga possible fa falta comptar amb informació actualitzada i de qualitat, així com amb els canals que permeten interactuar amb la ciutadania per a fer-los arribar la dita informació.

El Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, regula l'atenció a la ciutadania i el registre d'entrada i eixida d'escrits. S'hi estableixen els distints canals per a relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes: canal presencial (oficines PROP), canal telefònic (012) i canal electrònic (guia PROP electrònica). Igualment, es regulen els registres d'entrada de documents de la Generalitat. Aquesta última regulació es completa amb el manual d'instruccions per a totes les oficines de registre de la Generalitat aprovat per RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2015 de l'òrgan competent.

Respecte al catàleg de procediments que resideixen en la guia PROP, electrònica, està regulat per una ORDRE de 27 de setembre de 2012. Igualment, els formularis a utilitzar en els dits procediments han de complir el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu Sector Públic, aprovat per ORDRE de 7 de juny de 2012.