Intervenció i control

Intervenció i control

Funció Interventora

Normativa pròpia

Règim especial de fiscalització AVFGA

Una altra normativa

 

Control financer

Acords de substitució de la funció interventora

Amb caràcter permanent

Per a l'exercici pressupostari 2024

Pressa de raó en comptabilitat

Actuació Administrativa Automatitzada