Què és la consulta de factures incorporades al FLA i qui pot utilitzar-la?

Què és la consulta de factures incorporades al FLA i qui pot utilitzar-la?

El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals, i altres de caràcter econòmic, regula els mecanismes que des de l'any 2012 l'Administració Estatal ha posat en marxa per a l'accés de les Comunitats Autònomes a les mesures extraordinàries de suport a la liquiditat, entre els quals es troba el Fons de Liquiditat Autonòmica (d'ara en avant FLA).

En aquest sentit, els proveïdors de la Generalitat poden accedir a la informació referida als pagaments de l'exercici corrent, a través de l'enllaç "Consulta de Factures" en el qual es facilita informació no sols sobre les factures pagades per FLA sinó sobre qualsevol factura o justificant tramitat del tercer, amb el següent detall:

• SITUACIÓ DE PAGAMENT: caixa fixa, confirming, proposats per a FLA, tots (inclòs pagament directe)

• TIPUS DE CONSULTA: per beneficiari i per endossatari

• SITUACIÓ DE PAGAMENT: totes, pagat

D'acord amb la regulació establida per a l'aplicació del mecanisme de suport a la liquiditat de les Comunitats Autònomes, en la mesura en què l'Administració de l'Estat aprove l'increment del finançament del FLA per a la Comunitat Valenciana, es procedirà a l'actualització de les obligacions que vagen a pagar-se a través del citat fons.