Visualització de contingut web

JOC-ER PROHIBITS

El Registre de Prohibits és el sistema que conté la informació sobre aquelles persones que no poden accedir als establiments autoritzats de joc de tipus bingo, casino i salons de joc. En este Registre de Prohibits s'inclouen:

 • Las persones que voluntàriament ho han sol·licitat, per si o pel seu representant
 • Per resolució judicial.
 • Les persones que, com a conseqüència d'un expedient sancionador, queden expressament sancionades amb la prohibició d'entrada per un temps determinat.

La prohibició s'aplica a tots els establiments de joc on es requerisca identificació del jugador.

D'acord amb la legislació vigent la informació d'este registre s'ha de facilitar als establiments de joc amb la finalitat d'impedir l'accés al joc de les persones inscrites en el registre.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a la recerca de la modernització i la millora permanent de la qualitat del servici que s'oferix als ciutadans, posa a disposició dels establiments autoritzats de joc, a través del sistema JOC-ER, un procediment que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita la consulta del Registre de Prohibits.

Procediment i requisits accés per a JOC-ER PROHIBITS a través de JOC-ER

Per a accedir a JOC-ER PROHIBITS  s'haurà:

 1. D'obtindre el certificat digital amb què podrà accedir al sistema

  Per a accedir a la consulta del registre de prohibits per part dels establiments autoritzats de tipus bingo, casino i salons de joc s'haurà de disposar, com a mecanisme d'acreditació, d'alguns dels certificats següents:

  • DNI electrònic
  • Certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o per les entitats conveniades amb esta.
  • Certificat reconegut d'aplicació emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o per les entitats amb conveni amb esta.
   Per a estos casos s'ha d'explicitar en l'acreditació en el camp "NIF Entitat", el NIF de l'entitat que és titular de l'establiment autoritzat i en el camp "NIF de l'USUARI/Número de sèrie del certificat", el número de sèrie del certificat d'aplicació amb què s'accedirà a Joc-er.
 2. Sol·licitud de la credencial d'usuari

  Per a obtindre l'autorització del sistema s'ha de presentar el model de credencial de JOC-ER PROHIBITS, conjuntament amb una còpia de la documentació vàlida en dret que deixe constància fidedigna de la representació per a actuar en nom de l'empresa representada, en el mencionat registre

 3. Documentació i requisits tècnics.

  Després d'obtindre l'autorització i el certificat digital corresponent, ja podrà accedir a la consulta del Registre de Prohibits a través d'esta adreça electrònica.

Procediment i requisits d'accés per a JOC-ER PROHIBITS a través del servici web

Per a accedir a JOC-ER PROHIBITS cal:

 1. Obtindre el certificat digital amb què es pot accedir al sistema.

  Per a accedir a la consulta del registre de prohibits per part dels establiments autoritzats de tipus bingo, casino i salons de joc, com a mecanisme d'acreditació s'ha de disposar de certificat reconegut d'aplicació emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o per les entitats que hagen subscrit un conveni amb esta.
  Per a estos casos s'ha d'explicitar en l'acreditació:

  • En el camp "NIF Entitat", el NIF de l'entitat que és titular de l'establiment autoritzat.
  • En el camp "NIF de l'USUARI/Número de sèrie del certificat", el número de sèrie del certificat d'aplicació que firmarà les peticions. (El número de sèrie ha de distingir entre majúscules i minúscules. Es poden obviar els espais en blanc).
 2. Sol·licitud de la credencial d'usuari.

  Per a obtindre l'autorització del sistema s'ha de presentar el model de credencial de JOC-ER PROHIBITS, conjuntament amb una còpia de la documentació vàlida en dret que deixe constància fidedigna de la representació per a actuar en nom de l'empresa representada, en el mencionat registre. També ha de presentar-se fotocòpia del document d'identitat del representant de l'empresa.
  Així mateix, i a fi d'evitar errors de transcripció, cal adjuntar la impressió de la pantalla en què figura el número de sèrie del certificat d'aplicació sol·licitat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat. Com obtindre el número de sèrie d'un certificat digital? (enllaç a document). L'obtenció de la impressió esmentada s'explica en la "Guia del servici web de la consulta de prohibits. Annex III".

 3. Documentació i requisits tècnics.

  Després d'obtindre l'autorització i el certificat digital corresponent, ja podrà accedir a la consulta del Registre de Prohibits a través del servici web.