Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Funciones y organización

Funciones y organización

 

El Consell, per mitjà de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

COMPETÈNCIES I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a òrgan responsable en matèria de model econòmic, a través de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha exercit la funció d'impuls de transformació productiva. Segons es recull en el Decret 119/2018 de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria, és la Direcció General del Model Econòmic, Finançament i Política Financera qui assumeix les competències de les actuacions relatives al desenvolupament d'aquest nou model a través de la Subdirecció General de Model Econòmic.

Des d'aquest departament se supervisen i coordinen les actuacions destinades al compliment de les competències de la Direcció General en matèria d'anàlisi, planificació, impuls, gestió, foment, programació i difusió del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana.

 

Secretaria Autonòmica de Model Económic, Finançament i Política Financera
María José Mira Veintimilla
 
Director general de Model Económic, Finançament i Política Financera
Juan Salvador Pérez Ballester
 
Subdirector general de Model Económic

Mario Mollá Tormo