Clàusules de responsabilitat social

Clàusules de responsabilitat social

La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per al Foment de la Responsabilitat Social, té, entre els seus objectius, el promoure i fomentar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el desenvolupament d'accions i polítiques socialment responsables en les administracions públiques i en el sector públic instrumental.

En aqueix àmbit d'actuació, i d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com amb les directives europees sobre la contractació pública socialment responsable, la Llei 18/2018, de 13 de juliol, preveu en els articles 12 i 13, la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública de la Comunitat Valenciana, així com en les convocatòries d'ajudes i subvencions, establint l'obligació per a les administracions públiques valencianes d'incorporar en els plecs de contractació i en les convocatòries d'ajudes, criteris socials, ambientals, ètics i de transparència.

En desenvolupament d'aquests preceptes de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, s'ha aprovat el Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions, modificat pel Decret llei 15/2022, d'11 de novembre, del Consell, c.e. Decret llei.

Com a instruments de suport als òrgans de contractació i als gestors de subvencions públiques, es disposen de les següents guies pràctiques com a documents tècnics:

  • Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de Responsabilitat Social en la contractació pública i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic

  • II Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de Responsabilitat Social en la contractació pública de la Generalitat i el seu sector públic