Consell Valencià de Responsabilitat Social

Consell Valencià de Responsabilitat Social

L'article 28 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, crea el Consell Valencià de Responsabilitat Social com a òrgan de referència per a la promoció i l'assessorament en la programació de les polítiques de la Generalitat en matèria de responsabilitat social. Així mateix, aquest Consell es constitueix com a observatori valencià de la responsabilitat social, i actuarà com a òrgan d'informació i consulta en matèria de responsabilitat social.

Les seues funcions són, entre altres, les següents,

a) Informar les normes de la Generalitat en matèria de responsabilitat social.

b) Fomentar i potenciar les iniciatives de responsabilitat social en l'àmbit empresarial.

c) Col·laborar en l'execució de les polítiques en matèria de responsabilitat social.

d) Informar el pla valencià de responsabilitat social.

e) Articular un sistema d'informació en matèria de responsabilitat social, actuant com un òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació autonòmica, estatal, europea i internacional sobre responsabilitat social, incloent-hi informació estadística actualitzada.

f) Avaluar l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa en matèria de responsabilitat social realitzant un seguiment d'aquestes, establint els indicadors corresponents sobre l'acció i resultat de les polítiques de responsabilitat social en la Comunitat Valenciana.

g) Crear un fòrum d'intercanvi i comunicació sobre la responsabilitat social entre organismes públics, empreses privades, entitats d'economia social i organitzacions i institucions de reconeguda representativitat de la Comunitat Valenciana.

h) Elaborar un informe anual sobre l'impacte de les polítiques de responsabilitat social en la Comunitat Valenciana.

i) Realitzar estudis i informes tècnics en matèria de responsabilitat social i formular recomanacions i propostes.

j) Promoure accions formatives en matèria de responsabilitat social.

k) Realitzar funcions d'anàlisis i seguiment del compliment dels criteris i obligacions de contractació pública socialment responsable que estableix aquesta llei i de l'aplicació de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública i en les subvencions.

l) Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de les seues competències que se li atribuïsca legal o reglamentàriament.

El desenvolupament reglamentari s'ha realitzat pel Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, de regulació del Consell Valencià de Responsabilitat Social.