Procediment de remisió d'informació d'justificacions

Procediment de remisió d'informació d'justificacions

Quan els ajuntaments siguen competents per a l'execució de les obres objecte de finançament i procedisquen a la seua justificació, l'Ajuntament presentarà, per via electrònica, en funció del tipus d'adjudicació ja presentat per la mateixa via, la següent informació i documentació, a més de les corresponents dades sol·licitades en el formulari de justificació :

 • Adjudicacions relatives a redaccions de projecte, direccions d'obra o altres similars:
  • Memòria de l'actuació realitzada que es justifica.
  • Altres documents que puguen entendre's convenients o necessaris.
 • Adjudicacions relatives a execucions d'obra:
  • Per a certificacions ordinàries:
   • Memòria de l'actuació realitzada que es justifica.
   • Altres documents que puguen entendre's convenients o necessaris.
  • Per a certificacions finals:
   • Memòria de l'actuació realitzada que es justifica.
   • Acta de recepció.
   • Certificació final d'obra.
   • Altres documents que puguen entendre's convenients o necessaris.
 • Adjudicacions relatives a adquisició i/o expropiació de sòl:
  • Memòria de l'actuació realitzada que es justifica.
  • Altres documents que puguen entendre's convenients o necessaris.