Accions de comunicació d'obligat compliment

Accions de comunicació d'obligat compliment

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada “GVANEXT-Fons Next Generation en la Comunitat Valenciana”.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons Next Generation en la Comunitat Valenciana serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme les diferents Conselleries i les entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per a una adequada utilització de la marca GVANEXT, s'ha elaborat un Manual d'identitat corporativa de la marca, que inclou una descripció dels elements bàsics d'aquesta, així com de les aplicacions de convivència del logo GVANEXT, amb els logotips de la Generalitat Valenciana, del Pla de Recuperació i de la Unió Europea.

En qualsevol futura acció de comunicació i difusió de projectes o actuacions inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, respecte a la convivència dels logos del Pla de Recuperació i de la Unió Europea, amb els logos propis de GVA i GVANEXT, hauran de seguir-se els següents criteris:

  • En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir-se aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.
  • A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se les indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament les establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que es mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent: Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria + Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.

És important recordar amb caràcter general que:

  • En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga “finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU”, al costat del logo del PRTR.
  • Quan es mostre en associació amb altres logotips, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.