Procedimientos

Procedimientos

Procediments comuns a totes les Unitats d'Igualtat

Entre les competències de les unitats d'igualtat es troben: 

  • La promoció de l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes  

  • La supervisió i la proposta de mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, les subvencions, els convenis, els acords, la gestió de recursos humans, l'assessorament en matèria de llenguatge inclusiu, la supervisió en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere en les lleis i disposicions de caràcter general i l'anàlisi de l'impacte dels resultats que la realització d'aquestes accions ha tingut pel que fa al gènere.