Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià

Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià

 

Objectiu

El Consell ha fixat entre els seus objectius assentar les bases perquè, amb una perspectiva temporal àmplia, la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social, en sintonia amb allò que s'ha arreplegat en l'Acord del Botànic.

Antecedents

El 15 d'abril de 2016 el Consell, reunit a la ciutat d'Elx, aprova el document de Bases i Elements Orientadors per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana (Document d'Elx) on s'estableixen una sèrie de principis generals i deu Eixos estratègics a desenvolupar pels diferents departaments del Consell .

Desplegament estratègic

Els departaments del Consell, mitjançant un procés col·laboratiu i corresponsable, desenvolupen les deu línies estratègiques definides en el Document d' Elx generant l'estructura del Pla d'Acció amb els objectius perseguits i les seues iniciatives associades.

Resultat d'aqueix treball intern, el 27 de gener de 2018 es va presentar el Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic en el Seminari d'Hivern celebrat a Benicarló-Vinaròs. El document consta d'un diagnòstic econòmic, uns objectius i iniciatives estratègiques claus, a més d'un sistema de seguiment i avaluació.

Desplegament social

A partir de la seua presentació a la Mesa de Diàleg Social el 13 de febrer de 2018, el Pla va iniciar una fase de contrast social. Fruit d'aquest contrast s'han integrat les aportacions rebudes per part dels agents socials, empreses, professionals, universitats i societat civil en general, en una nova versió del document (Juliol 2018).

Informes anuals de Seguiment i Avaluació

El Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027 preveu el desenvolupament d'un Sistema de Seguiment i Avaluació, pel qual, sobre la base d'indicadors estratègics i operatius, estableix en els corresponents Informes Anuals l'estat de consecució dels objectius perseguits.

Accedir al document