Normativa

Normativa

  • Legislació estatal

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 4, de 04.01.1985)

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública (BOE núm. 9, de 10.01.1979)

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31.10.2015)

Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses dependents (BOE núm. 107, de 04.05.1985)
 

  • Legislació autonòmica

Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9065, de 20.04.2021)

Circular 4/2020 de la Direcció General de Funció Pública por la que s'aclareixen determinats aspectes de les situacions administratives relacionades amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Circular 8/2019 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat: permisos, llicències i flexibilitat horària

Circular 6/2019 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de les reduccions de jornada previstes en el Decret 42/2019
Circular 6/2021 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019, dictades per a l'aplicació del Decreto 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat


 

DOGV. Base de dades legislativa. Legislació per matèries