Programa 500

Programa 500

Programa 700 - Novetat

La Generalitat Valenciana ajudarà amb una beca de 700 euros al mes per a preparar oposicions.

Per a assegurar la igualtat de condicions, es posa en marxa el programa 700: 700 euros al mes durant un any, i prorrogable altres tres, per a 350 beques en els llocs de l'Administració del Consell dirigit a joves (menors de 30 anys) opositors  a la Funció Pública Valenciana en els grups A1 i A2.

 
Programa 500 - 2021
 
 
 
Programa 500 - 2020
 
  • Tràmit de formulació d' al.legacions
  • Acord de 29 d'octubre de 2020 de la Comissió de Valoració
  • Acord de 19 d'octubre de 2020 de la Comissió de Valoració
 
Programa 500 - 2019

 

  • Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.

Objecte del tràmit

La concessió d'un màxim de 500 beques per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat inclosos en les ofertes d'ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 per a personal de l'administració de la Generalitat.

 

  • Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Persones físiques de fins a 30 anys d'edat que complisquen els requisits.

Requeriments

Aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:
a) No ser major de 30 anys. 

 

b) Tindre nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. En el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser persones treballadores per compte propi o alié. Tindran la consideració de «familiars» el/la cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec, menors de 21 anys. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats d'aquestes persones a Espanya i la seua integració social.


c) Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés al corresponent cos o escala, o complir les condicions necessàries per a la seua obtenció.


d) Acreditar un expedient acadèmic amb una puntuació mitjana mínima de 17 punts sobre 40, calculada d'acord amb els criteris de valoració establits en el resolc desé apartat 1 b).


e) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació.


f) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11.1 a) de les bases que regeixen la convocatòria.


g) Estar empadronada la persona sol·licitant i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu.


h) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte, d'ens públics ni privats, ni haver-lo fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria.


i) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


j) No estar realitzant cap prestació de serveis remunerada a temps complet.


k) Els que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits. valorat.

 

  • Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 8599 de 25/07/2019)

 

  • Com sol·licitar-ho?Com es tramita telemàticament?

A través del enllaç corresponent:

Tramitar amb certificat electrònic:


https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_OPO_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20270

 

Tramitació

Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a les sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels llistats provisionals, en funció de la puntuació al·legada, conforme al que es disposa en el resolc nové punt 2.


Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de signatura electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent.

La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis des de la data d'entrada consignada en aquest rebut.


En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça a les anteriors sol·licituds.


La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.

 

  • Informació complementària

En l'un formulari de sol·licitud general de la subvenció, no cal canviar la Naturalesa Jurídica que sale per defecte, ni completar el CNAE.


La documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats en la sol·licitud haurà de ser presentada pels interessats després de la publicació dels llistats provisionals de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es


A la terminació del termini de presentació de sol·licituds, seguidament publicarà, en ordre decreixent, , i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades que s'indiquen, en funció de la puntuació obtinguda i del nombre d'ajudes previstes, perquè presenten , amb la prevenció que, de no presentar la documentació requerida, se'ls tindrà per perdudes el dret.

 

  •  Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

Llista de normativa

Vegeu la Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

Inici

 

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.