Promocions

Preguntes freqüents

Són béns immobles (vivendes, garatges, locals, solars, parcel·les rústiques, etc.), propietat de la Generalitat, adquirits per diferents títols (compravenda, abintestat, adjudicacions per reparcel·lacions etc.), que no es consideren necessaris per als fins d'esta Administració.

Tots estan qualificats com a BÉNS PATRIMONIALS (constituïxen el domini privat d'esta Administració per no estar adscrits a cap servici públic).

En un procediment de subhasta es pot incloure un únic immoble o diversos. En este últim supòsit els béns que se subhasten s'agrupen per LOTS. Cada lot pot incloure, al seu torn, un o més immobles si es considera que no resulta aconsellable que es venguen per separat per raons d'emplaçament, superfície, característiques urbanístiques etc. Per exemple, un lot pot agrupar dos o més finques rústiques limítrofes o pot agrupar una vivenda i una plaça de garatge.

Cada lot de béns serà subhastat per separat. Quan un lot inclou dos o més immobles, no es pot adquirir un sol bé del lot. L'oferta econòmica ha de preveure un preu únic per a l'adquisició de tots els immobles inclosos en un mateix lot.

Es pot suspendre la subhasta abans de la celebració, i, fins i tot, després de celebrada, si la venda es considera perjudicial per a l'interés públic o si, per raons sobrevingudes, es considera necessari el bé per al compliment de fins públics o es comprova la variació substancial de l'objecte del contracte.

Les subhastes se celebren en la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública a València (46003), carrer del Palau, 12-14, llevat que s'indique una altra cosa en l'anunci de la convocatòria. És un acte públic en què estan presents tots els que desitgen participar en la subhasta i tots aquells que assistisquen com a mers observadors. Hauran d'identificar-se presentant el DNI o el passaport.

En les subhastes amb proposició econòmica en sobre tancat es fixa un preu mínim i els licitadors presenten la seua oferta en una sola ocasió. En l'acte de celebració de la subhasta s'obrin els sobres que contenen les ofertes econòmiques dels licitadors admesos i es lligen. Posteriorment es declara millor rematant o postor el licitador que haja presentat l'oferta més elevada amb independència de la seua participació presencial.

NO HI HA LICITACIÓ, EXCEPTE EN EL SUPÒSIT EN QUÈ ES PRODUÏSCA UN EMPAT. En este cas, els licitadors empatats, si estan presents, poden intervindre i licitar a l'alça fins a desfer l'empat. En el cas que algun dels licitadors no estiga present, l'adjudicació provisional recau en el primer que haja presentat l'oferta per a participar en la subhasta.

Una vegada que s'haja informat degudament, i haja decidit participar en la subhasta,

 • Obtinga la documentació que acredita la capacitat per a participar en la subhasta (vegeu la condició quinta del plec de condicions generals).
 • Ingresse la fiança: 25% del preu base de licitació (vegeu la condició sexta del plec de condicions generals). Consulte telefònicament al 012 per a informar-se sobre com s'han omplir els models, el compte bancari on ha d'efectuar l'ingrés i com ha d'obtindre la carta de pagament que servirà per a acreditar la consignació de la fiança. Este depòsit serà tornat a tots els participants menys al que resulte millor postor.
 • Òmpliga els models normalitzats que es troben a la seua disposició en
  http://www.chap.gva.es/web/subastas/documentacion
 • Presente la seua oferta en la forma i lloc que s'indica en la clàusula sèptima del plec de condicions generals. Pose especial atenció en introduir en un sobre, SOBRE A:

També pot telefonar al 012, i consultar en el Servici de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni sobre com pot participar com a licitador.

Accedisca a la informació relativa a la subhasta i als immobles objecte d'esta.

Podrà accedir a la informació a través del http://www.chap.gva.es/web/subastas.

En especial ha de llegir detingudament:

 • El PLEC DE CONDICIONS GENERALS que arreplega totes les condicions que regixen les subhastes d'immobles de la Generalitat i els models per a participar com a licitador en les subhastes (publicat en el DOGV núm. 8443, de 13.12.2018)
 • El PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS on s'establixen les bases per a la celebració de cada subhasta (lots, descripció de l'immoble/immobles, preu, etc.).
 • L'ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i en el BOP de la Província on s'ubica l'immoble
  • Assegure's que el bé que se subhasta és el que l'interessa.
  • Comprove la situació física del bé i la informació urbanística que l'afecta.
  • Comprove si hi ha càrregues que graven la finca (si té embargaments, hipoteques, etc.).
  • Comprove si hi ha ocupants en la finca o no.
  • Comprove que la subhasta triada seguix vigent abans de depositar la fiança.

L'adjudicatari està obligat a pagar el preu que ha oferit i a atorgar escriptura pública de compravenda davant de notari, en el lloc, dia i hora que assenyale l'Administració, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució d'adjudicació.

També esta obligat a pagar:

 1. Tots els gastos derivats de l'atorgament d'escriptura (notaria) i de la inscripció en el registre de la propietat.
 2. Part dels gastos dels anuncis oficials de la subhasta (en el BOP i en el DOGV) i de la seua publicitat. L'Administració fixarà per a cada subhasta un import màxim que ha de pagar l'adjudicatari. Este import màxim podrà consultar-se en el plec de condicions particulars.
 3. Tots els tributs que graven la transmissió.
 4. Només en els casos que així es determine en el plec de condicions particulars, el nou propietari es farà càrrec dels deutes que afecten l'immoble pels conceptes d'IBI, gastos de comunitat, altres…

LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN ESTE APARTAT ÉS MERAMENT ORIENTATIVA