Procediment de remisió d'informació d'adjudicació

Procediment de remisió d'informació d'adjudicació

Quan els ajuntaments siguen competents per a l'execució de les obres objecte de finançament i procedisquen a la seua adjudicació, l'Ajuntament presentarà, per via electrònica, un certificat del secretari de l'Ajuntament amb la conformitat de l'alcalde, on es facen constar:

  • Dades de l'adjudicació.
  • Data en què esta es va produir
  • Identitat de l'empresa adjudicatària
  • Iimport pel qual s'adjudica el contracte
  • Acreditació d'estar l'empresa adjudicatària al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

El certificat mencionat s'enviarà, en un termini màxim de 10 dies des de l'adjudicació, a la Sotssecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria.