Certificat digital

Certificat digital

Per a l'ús de l'aplicació es requerirà estar en possessió del certificat de firma electrònica expedit per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

El certificat digital es pot obtindre en els Punts de Registre d'Usuari de la ACCV (PRU). Podeu consultar el vostre Punt de Registre més pròxim en http://www.accv.es

L'aplicació està dirigida a l'ús exclusiu per part de personal autoritzat amb capacitat de representació dels municipis o mancomunitats, amb certificat reconegut per a ciutadans o amb certificat d'empleat públic, o bé, amb certificat digital d'entitat o personalitat jurídica d'Ajuntament o Mancomunitat.

Tota la informació proporcionada, així com la personalitat del sol·licitant serà verificada després de l'enviament.

Qualsevol ús indegut, fraudulent o d'intent de suplantació d'identitat podrà donar lloc a les accions legals corresponents que la firma digital reconeguda atorga. La present firma electrònica té la mateixa validesa que la manuscrita, i s'entén que l'acceptació de condicions se subscriu entre la Generalitat i la persona jurídica que firma la sol·licitud.

Un certificat digital és un document digital emés per un tercer confiable, en general una autoritat de certificació, que garantix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seua clau pública.

Certificat de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica