Agrupacions professionals temporals (APF)

Agrupacions professionals temporals (APF)

Relació de borses d'ocupació temporal en vigor per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, regulades per l'Orde 18/2018, de 19 de juliol. El seguiment de les bosses i llistats es pot consultar en la web: Ocupació pública - GVA.ES - Generalitat Valenciana indicant en l'apartat Descripció el número de la borsa (Exemple: 600).

Per a gestionar, consultar, realitzar peticions anar a l'aplicació GVborses https://gvborses.gva.es/gvborses

Llistats d'actualització mensual de GVborses - Administración Pública - Generalitat Valenciana (gva.es)

Denominació Borsa/Llistat Cos Denominación cuerpo Publicació Tipus Borsa/Llistat
379-B. Cos APF-01-01 Personal diversitat funcional (OOP-14) APF. | APT-APF-01 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-01 de subalterns 08/08/2019 Borsa
416-B. Cos APF-01-01  agrupació professional funcionarial subalter (OOP-16) APF. | APT-APF-01 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-01 de subalterns 06/10/2020 Borsa
420-B. Cos APF-01-01 Personal diversitat funcional (OOP-16) APF. | APT-APF-01 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-01 de subalterns 05/11/2020 Borsa
569-L. APF-01-01 subalterns (OOP-18). Llista aprovats 71 i 72/18 APF. | APT-APF-01 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-01 de subalterns 01/09/2022 Llista aprovats
126-B. Personal de Netetja (OPE-2004) APF. | APT-APF-02 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-02 de neteja 02/06/2009 Borsa
482-L. Cos APF-01-02 Ajudant de Netetja (OOP-18). Llista aprovats 1ex 48/18 APF. | APT-APF-02 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-02 de neteja 14/02/2022 Llista aprovats
671-B. APT-APF-02. Ajudant neteja.  Estabilització.(OOP18) APF. | APT-APF-02 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-02 de neteja 21/02/2024 Borsa
673-B. APT-APF-03. Vigilant.  Estabilització.(OOP18) APF. | APT-APF-03 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-03 de vigilant 22/02/2024 Borsa
432-B. Cos APF-05-01 suport socio-sanitaris i educatius, escala ajudants residència/serveis (OOP-16) APF. | APT-APF-04 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-04 d'ajudant de residència/serveis 15/02/2021 Borsa
570-L. APF-05-01 ajudant residència (OOP-18). Llista aprovats 135/18 APF. | APT-APF-04 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-04 d'ajudant de residència/serveis 13/09/2022 Llista aprovats
687-B. APT-APF-04. Ajudants residència. Estabilització. (OOP18) APF. | APT-APF-04 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-04 d'ajudant de residència/serveis 18/04/2024 Borsa
125-B. Ajudant de Cuina (OPE-2004) APF. | APT-APF-05 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-05 d'ajudant de cuina 02/06/2009 Borsa
572-L. APF-05-02 Ajudants de cuina (OOP-18). Llista aprovats 138/18 APF. | APT-APF-05 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-05 d'ajudant de cuina 28/10/2022 Llista aprovats
123-B. Ajudant manteniment (OPE-2004) APF. | APT-APF-06 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-06 de manteniment 18/05/2009 Borsa
484-L. Cos APF-04-01 Peo Agrari (OOP-19). Llista aprovats 1ex 4/19 APF. | APT-APF-06 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-06 de manteniment 14/02/2022 Llista aprovats
632-L. APT-APF-06 ajudants manteniment (OOP-18). Llista aprovats 1ex. 181 i 182/18 APF. | APT-APF-06 APF Agrupació professional funcionarial, APT-APF-06 de manteniment 29/08/2023 Llista aprovats

 

BORSES REGULADES PER L'ORDE 18/2018 DE 19 DE JULIOL. Polsa ací.

Full informatiu de dades del registre de personal per Internet (Full de servicis del personal del Consell, Organismes Autònoms o Entitats de Dret Públic gestionat per la Direcció General de Funció Pública).