Procedimient de presentació de nous projectes

Procedimient de presentació de nous projectes

En el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució que autoritza la substitució d'un projecte, l'ajuntament ha de presentar, per via telemàtica, a través dels alcaldes o secretaris dels ajuntaments, el nou o els nous projectes, l'import dels quals no podrà superar, en cap cas, l'import assenyalat en la resolució d'autorització de substitució d'un projecte.

Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d'inversió. Aquesta presentació es realitzarà a través de l'aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.

En tot cas, per a accedir a l'aplicació informàtica, es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana o bé acreditar-se per mitjà d'usuari/contrasenya autoritzat per la Generalitat.

La sol·licitud haurà d'adjuntar els documents següents:

1. Memòria explicativa del projecte d'inversió, la qual serà emplenada a través del model de sol·licitud electrònica, on s'especifique:

a) Denominació del projecte.
b) Àrea d'actuació de l'obra finançable, en la qual, a més de les definides en l'article 3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, podran estar referides a la reedificació i/o rehabilitació d'habitatges  de titularitat  municipal.
c) Pressupost total del projecte, i desglossar, si escau, el cost de l'obra, el de redacció del projecte, el de direcció tècnica del projecte i el d'adquisició del sòl.
d) Durada de l'execució del projecte, tenint en compte que, en cap cas, la realització de la inversió considerant totes les fases, incloent-hi la tramesa de la documentació que justifique la inversió, podrà sobrepassar el límit assenyalat en l'article 2, per a la justificació de la inversió.
e) Import de cada una de les anualitats.
f) Naturalesa de l'obra, als efectes indicats en l'article 4.3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.
g) Si es tracta d'un projecte cofinançat, s'haurà d'especificar l'import del cofinançament i l'origen d'aquest.

2. Certificat expedit pel secretari de l'ajuntament de l'acord del Ple de la corporació municipal, en el qual s'acorde sol·licitar autorització per al finançament de tots i cada un dels projectes.

3. Projecte bàsic, si escau.
Els documents indicats en els apartats 2 i 3 s'incorporaran a l'expedient, a través de l'aplicació informàtica, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.