Procediment de sol·licitud de substitució de projectes

Procediment de sol·licitud de substitució de projectes

El termini per a sol·licitar la substitució de projectes comprén des del dia 01.06.2016 fins al dia 26.07.2016.

Els ajuntaments que hagen sol·licitat l'autorització de projectes a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, haja sigut o no aprovat el seu finançament a càrrec de l'esmentat Pla, i consideren que les obres d'aquest que no han d'executar-se, bé per causes sobrevingudes que ho impedisquen, per raons d'interés públic o perquè han hagut modificacions en la necessitat d'infraestructures dels municipis, podran sol·licitar la substitució d'aquests projectes mitjançant la presentació en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en qualsevol de les maneres que s'indiquen en la normativa de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de la documentació següent: 

a) Sol·licitud d'autorització per a la substitució d'un determinat projecte.
b) Informe justificatiu de les causes que motiven que les obres no han d'executar-se.
c) Informe de les raons que fan necessària la presentació del nou o nous  projectes, juntament amb la relació detallada dels que es volen presentar.
d) Acord del Ple de la corporació municipal sobre la sol·licitud de substitució del projecte.

En el termini de 30 dies des de la recepció de la sol·licitud, la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic dictarà una resolució en què autoritzarà o denegarà la substitució del projecte.

En les resolucions d'autorització de substitució de projectes s'autoritzarà, així mateix,  la presentació telemàtica d'un altre o altres projectes, i s'especificarà el seu import total màxim.

IMPORTANT, VEGEU REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA