Fons Social Europeu Plus

Fons Social Europeu Plus

En el període de programació 2021-2027 la denominació del Fons Social Europeu serà Fons Social Europeu Plus, i l'import de la inversió es destinarà al suport de les persones per a garantir que disposen de les eines i habilitats necessàries per a fer front als desafiaments i els canvis en el mercat laboral, seguint el Pilar Europeu de Drets Socials.
 
El FSE+ serà part del pressupost de la UE per al període 2021-2027, i és la nova versió «més simple, però més forta» de l'actual Fons Social Europeu.
 
Els seus recursos s'assignaran a diferents prioritats, sempre tenint al cap als ciutadans.
 
Els programes i projectes del FSE+ hauran de concentrar-se en els desafiaments identificats en el Semestre Europeu.
 
Els Estats membres amb un elevat nombre de joves sense ocupació, educació o formació hauran de dedicar almenys el 10% dels fons del FSE+ a mesures de suport a l'ocupació juvenil i l'activació dels joves.
 
Els Estats membres han d'assignar almenys el 25% dels fons del FSE+ a mesures que fomenten la inclusió social i es dirigisquen als més necessitats.
 
També s'estableix un objectiu del 4% per a fer costat als més vulnerables.
 
A més, el FSE+ serà més coherent i complementari amb altres Fons que brinden suport a les persones com, per exemple, Erasmus, el fons d'Asil i Migració o el Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització.