Principi d'associació

Principi d'associació

L'elaboració del les tasques preparatòries de programació i execució del Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027, coordinades per la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, són el resultat d'un procés acordat entre els representants de la Comissió Europea, l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a contribuir amb eficàcia a l'estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, a través dels següents objectius polítics:

 1. Una Europa més intel·ligent: transformació econòmica innovadora i intel·ligent.
 2. Una Europa més verda i baixa en carboni.
 3. Una Europa més connectada: mobilitat i connectivitat regional en l'àmbit de les TIC.
 4. Una Europa més social: aplicació del pilar europeu de drets socials.
 5. Una Europa més pròxima a la  ciutadania: desenvolupament sostenible i integrat de les zones urbanes, rurals i costaneres mitjançant iniciatives locals i les parts interessades i l'eficiència de l'administració pública
 • Participació de la ciutadania o entitats de la Comunitat Valenciana en el principi d'associació

Està oberta la consulta pública dirigida a la ciutadania de la Comunitat Valenciana que romandrà vigent fins al dia 23 de juny de 2022 perquè si vol opinar o aportar algun suggeriment i observació relacionada amb la redacció del Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027 puga fer-ho des d'ací https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9Y_JQ6m29CUVvfsWgLF00d90k_CMZpmSZcYn1bWe0T5kw/viewfom 

Documents de consulta:

•             Presentació resum per a consulta pública de l'esborrany Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027

•             Esborrany Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027

Si ho desitja també pot enviar les seues aportacions, juntament amb les seues dades personals / professionals (nom i cognoms / DNI i correu electrònic / ciutat, província i Estat / o si fora el cas organització, institució, empresa, categoria professional, CIF i correu electrònic) a través de la següent adreça de correu electrònic fsecv2127@gva.es

El termini per a remetre-les finalitza el 23 de juny de 2022 inclòs.

També, i amb el mateix termini, pot enviar les seues aportacions per correu postal a la següent adreça postal:

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS - Ref./ FSE+ 2021-2027

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

GENERALITAT VALENCIANA

Plaza Nàpols i Sicília, 10

46003 VALÈNCIA

La gestió d'aquesta consulta pública comporta el tractament de dades de caràcter personal, havent de complir-se amb les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A l'efecte del que s'estableix en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, s'indica que les dades facilitades per les persones participants en la consulta pública seran tractats de conformitat amb l'Activitat denominada Programació FEDER – FSE+ 2021-2027 Consulta pública dirigida a la ciutadania - processe participatiu del Registre d'activitats de tractament de dades personals de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que pot ser consultat ací https://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades amb l'única finalitat de gestionar la consulta. Aquestes dades no seran comunicats ni cedides a tercers.

 • Per què es duu a terme aquest procés participatiu?

D'acord amb el Principi d'Associació establit en l'article 8 del REGLAMENT (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes i el Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, aprovat pel Reglament Delegat (UE) n ° 240/2014 de la Comissió, de 7 de gener de 2014, l'elaboració i implementació dels documents estratègics de la política de cohesió, com és el Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027, implica una participació dels socis pertinents en la preparació, execució, seguiment i avaluació del programa al llarg del període 2021-2027.

El principi d'associació és un element clau en l'execució dels Fons que es basa en l'enfocament de la governança multinivell i garanteix la participació de la societat civil i els interlocutors socials. Amb la finalitat que hi haja continuïtat en l'organització de l'associació, ha de continuar sent aplicable el Reglament Delegat (UE) n ° 240/2014 de la Comissió citat anteriorment.

 • Qui dona la seua opinió en aquest procés participatiu?

Els agents econòmics i socials que recomana la Comissió Europea, respectant el marc institucional i jurídic establit sobre aquest tema, que són:

 1. Autoritats urbanes i altres administracions públiques.
 2. Interlocutors econòmics i socials.
 3. Els organismes pertinents que representen a la societat civil, els interlocutors mediambientals i els organismes responsables de promoure la inclusió social, els drets fonamentals, els drets de les persones amb discapacitat, la igualtat de gènere i la no discriminació.

La consulta pública va estar oberta a les entitats de la Comunitat Valenciana fins al dia 28 de març de 2022 per a identificar els principals reptes de la regió per a l'elaboració del PROGRAMA FSE+ COMUNITAT VALENCIANA 2021-2027.

 • Quina és la finalitat d'aquest procés participatiu?

Es tracta que la planificació i l'execució de la Política de Cohesió en la Comunitat Valenciana per al període de programació 2021-2027 compte amb un ampli consens de totes les parts involucrades i done resposta als reptes i necessitats dels diferents col·lectius, tenint en compte els aspectes transversals, el context específic del nostre territori, les prioritats comunitàries i la complementarietat i coherència respecte d'altres instruments de la Unió Europea.

 • Quinés són les fases de aquest procés participatiu?

FASES DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PROGRAMA FSE+ COMUNITAT VALENCIANA 2021-2027

 • DOCUMENTS GENERATS DURANT EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
 1. Presentació resum per a consulta pública de l'esborrany Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027
 2. Esborrany Programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027