Alta en el sistema

Alta en el sistema

 1. Obtenció de certificat reconegut per a ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
  Els usuaris hauran de disposar del certificat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), de conformitat amb el DECRET 87/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada (FEA) en la Generalitat (DOGV núm. 4265 de 06.06.2002), o per qualsevol altre organisme certificador amb què la Generalitat haja subscrit el corresponent conveni d'establiment de relacions de confiança, en la mesura en què es puguen acceptar en el sistema WREDAS. Per a obtindre'l, s'ha de sol·licitar en qualsevol Punt de Registre d'Usuari.
 2. Sol·licitud i Obtenció de la Credencial d'usuari.
  Els usuaris que vulguen utilitzar l'aplicació WREDAS, ho sol·licitaran a la Intervenció General de la Generalitat mitjançant el corresponent formulari de "Sol·licitud de Credencial d'Usuari", fent ús de les corresponents Instruccions. Al formulari s'indicarà l'adreça de correu electrònic on, posteriorment, l'administració podrà notificar l'Alta en el sistema, segons les instruccions per a emplenar la dita credencial.
 3. Requeriments tècnics del sistema
  Internet Explorer 6 (o superiors) o Mozilla Firefox.
  A més, per a accedir al sistema, el professional haurà de tindre instal·lats en el seu ordinador el programari i els connectors amb les versions necessàries indicades en l'apartat corresponent.