Principal normativa

Principal normativa

 

 

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003). Té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques. Conté la regulació de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions i té com a finalitats promoure la transparència, servir com a instrument per a la planificació de les polítiques públiques, millorar la gestió, col·laborar en la lluita contra el frau de subvencions i ajudes públiques i el compliment de les exigències de la Unió Europea.