Procediment per a utilitzar WREDAS i com donar-se d'alta en el sistema

Procediment per a utilitzar WREDAS i com donar-se d'alta en el sistema

  1. Sol·licitar l'Alta en el sistema
  2. Ús del sistema:
    • Accés i identificació mitjançant certificat digital de la Generalitat. A més, per a accedir al sistema, el professional haurà de tindre instal·lats en el seu ordinador el programari i els connectors amb les versions necessàries indicades en l'apartat requisits tècnics.
    • El sistema permet la gravació de tota la informació relativa a les subvencions atorgades per l'òrgan gestor a què pertany l'usuari.
    • La informació relativa a cada trimestre haurà de ser subministrada dins dels 30 dies naturals següents al seu acabament, i s'haurà d'enviar la informació a partir de l'exercici 2007, i, si és el cas, es podrà derivar responsabilitat per incompliment de l'obligació de subministrament d'informació.