Què és WREDAS i qui pot utilitzar-lo?

Què és WREDAS i qui pot utilitzar-lo?

La llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvenciones (d'ara en avant LGS), regula en el seu article 20 la informació sobre la gestió de subvencions, a fi de formar una base de dades nacional, per a donar compliment a l'exigència de la Unió Europea, millorar l'eficàcia, controlar l'acumulació i concurrència de subvencions i facilitar la planificació, seguiment i actuacions de control.

A tal fi, estan obligats a rendir informació sobre les subvencions que concedeixen els subjectes contemplats en l'article 3 de la LGS.

Per la Intervenció General de la Generalitat, com a òrgan responsable dels fitxers que es generen per la base de dades, i per la Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, com a unitat informàtica responsable de la creació i manteniment del sistema d'informació que permetrà l'actualització d'esta, s'han dut a terme les tasques necessàries per a la seua posada en funcionament. Per a això, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica (WREDAS: Registre d'Ajudes i Subvencions ), a la qual es pot accedir a través d'Internet, que s'adequa als requeriments d'informació establits per la normativa.

L'aplicació pot ser utilitzada per:

  • Els usuaris pertanyents a entitats externes, tinguen o no accés a la Intranet de laGeneralitat.
  • Pròximament, també podran accedir usuaris de l'Administració de la Generalitat.