Funcions

Funcions

La comissió de control, regulada en els articles 35-39 de les especificacions, és l’òrgan col·legiat que supervisa el funcionament i l’execució del pla i del fons de pensions. Aprova la política d’inversions que l’entitat gestora ha de dur a terme i és l’òrgan de participació i de representació de les entitats promotores, així com les persones partícips i beneficiàries.

Està constituïda per catorze membres, set dels quals ho són en representació conjunta de les entitats promotores i els altres set, en representació del col·lectiu de partícips i beneficiaris. Estos últims són designats a proposta de les organitzacions sindicals presents en la Mesa General de Negociació i del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat, en proporció a la seua representativitat.

La comissió de control es reunirà semestralment amb caràcter ordinari.