Informació general

Informació general

El Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat es crea amb la finalitat de proporcionar unes prestacions complementàries i compatibles amb les de la Seguretat Social, fruit de l'acord entre representants de l'Administració i de les organitzacions sindicals, en la Mesa General de Negociació, de 25/10/2005, sobre mesures retributives del personal empleat públic en l'exercici 2006, en què es va pactar la dotació d'un fons de pensions per import del 0,3 % de la massa salarial per al personal al servici de la Generalitat.

Este pla es regula per les especificacions arreplegades en la Resolució de 2 de maig de 2017, de la presidenta de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l'Acord adoptat per aquesta Comissió el 28 d'abril de 2017, pel qual s'aprova el text consolidat de les especificacions del Pla de Pensions corresponent al personal esmentat  (DOGV de 26/06/2017)

És un pla de pensions del sistema d'ocupació integrat en el fons de pensions PENSIOVAL VII, F.P.
-El pla s'emmarca dins de la categoria d'INVERCO de Renda Fixa Mixta, la qual cosa significa que invertix menys d'un 30% en renda variable.
-És un pla dirigit a persones amb un perfil de risc moderat, que busquen rendibilitats estables a mitjà termini.