Novetats tributàries 2023

TRIBUTS CEDITS

LLEI 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023

En vigor per als períodes impositius acabats des de l'1 de gener de 2023:

Base liquidable

 fins a euros

Quota íntegra

euros

Reste base liquidable

fins a euros

Tipus aplicable

(%)

 
 

0

0

12.000

9,00%

 

12.000

1.080,00

10.000

12,00%

 

22.000

2.280,00

10.000

15,00%

 

32.000

3.780,00

10.000

17,50%

 

42.000

5.530,00

10.000

20,00%

 

52.000

7.530,00

10.000

22,50%

 

62.000

9.780,00

10.000

25,00%

 

72.000

12.280,00

28.000

26,50%

 

100.000

19.700,00

50.000

27,50%

 

150.000

33.450,00

50.000

28,50%

 

200.000

47.700,00

D'ara en avant

29,50%

 

 

LLEI 3/2023, 13 d’abril, de la Generalitat, d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana

En vigor per als períodes impositius a partir del 9 de maig de 2023:

La Disposició final tercera modifica la deducció regulada en l'article Cuatre.U. n], quedant redactat l'apartat 2n de la següent manera:

"n) Per arrendament o pagament per la cessió fent ús de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que figure de manera separada en el rebut que s'emeta per l'entitat titular la part que corresponga per aquest concepte.

[…]

2n. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, de manera individual o conjuntament, de la totalitat del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi constituït sobre un altre habitatge distant a menys de cinquanta quilòmetres de l'habitatge arrendat, llevat que existisca una resolució administrativa o judicial que els impedisca el seu ús com a residència. No es computarà com un altre habitatge la que el seu titular cedisca a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl per a la cessió en lloguer social quan la persona cedent siga major de 65 anys i passe a ser usuària d'un habitatge col·laboratiu, d'interés social, en règim de cessió d'ús.

En el cas de tractar-se d'una dona víctima de violència de gènere, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, es considerarà que no forma part de la unitat familiar el cònjuge agressor no separat legalment. Tampoc computarà l'immoble que la contribuent compartia amb la persona agressora com a residència habitual".

 

Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023. (DOGV núm. 9502 de 31/12/22).

 

En vigor per a les meritacions produïdes en 2023 i 2024.

Base liquidable

Quota

Resta base liquidable

Tipus aplicable

fins a euros

euros

fins a euros

percentatge

0

0

167.129,45

0,25%

167.129,45

417,82

167.123,43

0,37%

334.252,88

1.036,18

334.246,87

0,62%

668.499,75

3.108,51

668.499,76

1,12%

1.336.999,51

10.595,71

1.336.999,50

1,87%

2.673.999,01

35.597,60

2.673.999,02

2,37%

5.347.998,03

98.971,38

4.652.001,97

2,87%

10.000.000,00

232.483,84

D'ara en avant

3,75%

Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesiures fiscals, de gestió administrativa i financiera, y d'organització de la Generalitat. (DOGV núm. 9501 de 30/12/22).
 • S'elimina el requisit regulat en l'apartat 4t de l'art. 10 i apartat 5é de l'art. 10 bis de la Llei 13/1997 que la xifra de negocis de l'activitat possibilite l'aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió per a l'aplicació de les reduccions per transmissions mortis causa i intervius de participacions socials.
 • Es modifica l'art. 12 quater de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per a equiparar el tracte atorgat a les parelles de fet que es troben inscrites en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana amb aquelles que s'hagueren inscrit en els registres anàlegs d'altres comunitats autònomes, de l'Estat espanyol, d'altres països pertanyents a la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu, o de tercers països.

LLEI 3/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana

Nous incentius fiscals per els habitatges col.laboratius:

 • Bonificació del 99% de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats sobre els fets imposables següents:

a) L’adquisició, la construcció, l’adequació o la rehabilitació del sòl, l’edifici o les instal·lacions que constituïsquen un habitatge col·laboratiu d’interès social.

b) La declaració d’obra nova de l’edifici o el conjunt residencial d’habitatges col·laboratius d’interès social.

c) Els préstecs amb garantia hipotecària destinats al finançament de l’adquisició o la construcció o la rehabilitació de l’edifici per habitatge col·laboratiu d’interès social.

d) Els arrendaments exempts de l’impost sobre el valor afegit derivats de la cessió d’ús als socis d’habitatges col·laboratius d’interès social.

 

DECRET LLEI 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat, s’adopten mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l’impacte de la inflació i es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la finalitat de col·laborar en la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Nous incentius fiscals per a afavorir als municipis en risc de despoblament:

 • Tipus impositiu reduït del 4% en la transmissió d'immobles que vagen a constituir la seu social o centre de treball d'empreses o negocis professionals que tinguen el seu domicili fiscal i social en algun dels municipis en risc de despoblament.
 • Bonificació del 50% de la quota de la modalitat transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions d'immobles situats en el terme municipal d'un municipi en risc de despoblament que vagen a ser objecte d'immediata rehabilitació i destinats al seu ús com a habitatges.
 • Bonificació del 30% de la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats de l'ITPAJD en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions d'immobles que vagen a constituir la seu social o centre de treball d'empreses o negocis professionals que tinguen el seu domicili fiscal i social en algun dels municipis en risc de despoblament.

 

LLEI 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
 • S'incrementa el tipus impositiu de l'ITP, passant a ser l'11% per a les adquisicions d'immobles així com la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garantia quan el seu valor siga superior a un milió d'euros.
 • Per a l'aplicació d'aquest tipus de gravamen, les adquisicions relacionades amb una finca registral realitzades al mateix transmitent en el termini de tres anys, a comptar des de la data de cadascuna, es consideraran com una sola transmissió a l'efecte de la liquidació de l'impost.

El capítol II de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular crea l'Impost estatal sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

TRIBUTS PROPIS

Impost derogat a partir del 01/01/2023 

Es deroga el tribut propi autonòmic en gravar el mateix fet imposable que l'impost estatal sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus creat pel capítol II de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Disposició derogatòria de la Llei 8/2022 de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, amb excepció de l'apartat setze, relatiu al Fons autonòmic per a la millora de la gestió de residus.

La Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana crea els següents tributs propis, que entraran en vigor a partir de gener de 2025:

 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera provinents d'instal·lacions.
 • Impost sobre grans establiments comercials.

 

 

La Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible crea el següent impost que entrarà en vigor a partir del 19/12/2023.

 • Impost sobre estades turístiques.

Bonificació temporal del 10% en l'import de les taxes i preus públics des del 01/09/2023 fins a el  31/12/2023.

Decret Llei 10/2023, de 10 d’agost, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpias i preus públics de la Generalitat.

 

Bonificació temporal del 10% en l'import de les taxes i preus públics des del 01/01/2023 fins a el  31/08/2023.

Decret Llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat, s’adopten mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l’impacte de la inflació i es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la finalitat de col·laborar en la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9502 de 31/12/22).

 

Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

a) Es modifica la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat amb la finalitat de fomentar el desplegament i l’explotació de xarxes públiques de telecomunicacions de banda ampla en tots els casos.

b)  Se suprimeix la taxa per l’expedició del Carnet Jove.

c) En matèria de medi ambient es modifica l’apartat que fa referència a la meritació de les taxes per serveis relatius a delimitació i replanteig en vies pecuàries i muntanyes d’utilitat.

d) Es modifiquen les taxes per autoritzacions de transports per carretera, adaptant-se al que disposa el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.