Novetats tributàries 2022

TRIBUTS CEDITS

Per als períodes impositius iniciats a partir del 01 de gener de 2022

- Es modifica la lletra d de l'apartat u de l'article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, i s'adapten les referències normatives efectuades a la regulació del reconeixement de família monoparental, a conseqüència de l'aprovació del Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. (Art. 4. U. d])

- Se substitueix el contingut de la lletra i de l'apartat u de l'article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, que queda redactat com segueix: (Art. 4. U. i])

«Per contractar de manera indefinida persones afiliades en el sistema especial d'empleats de llar del règim general de la Seguretat Social per a la cura de persones: el 50 % de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades durant el període impositiu pels mesos en l'últim dia dels quals es complisquen els requisits següents:

a) Que el contribuent tinga al seu càrrec:

-Una o diverses persones d'edat menor de 5 anys nascudes, adoptades o acollides que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents establit en la normativa estatal reguladora de l'impost.

-Una o diverses persones ascendents en línia directa, per consanguinitat, afinitat o adopció, majors de 75 anys, o de 65 anys si tenen la consideració de persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %; o amb discapacitat cognitiva, psicosocial, intel·lectual o del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33 % i donen dret a l'aplicació del mínim per ascendents establit en la normativa estatal reguladora de l'impost.

b) Que els contribuents desenvolupen activitats per compte propi o alié per les quals perceben rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no haurà de ser superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'aquest article.

El límit de la deducció serà de 600 euros en el cas que el contribuent tinga al seu càrrec un menor i de 1.000 euros en el cas que siguen dos menors o més o es tracte de famílies monoparentals, d'acord amb el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

Quan el contribuent tinga al seu càrrec un ascendent, el límit serà de 300 euros, i augmentarà a 500 euros en el cas que en siguen dos o més.

Quan dos contribuents tinguen dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu límit es prorratejarà entre ells a parts iguals.

Aquesta deducció resultarà incompatible amb les establides en les lletres e), f) i h) d'aquest apartat.»

- Es modifica la lletra n de l'article 4.u de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, i s'introdueixen els canvis següents: (Art. 4. U. n])

  • Se substitueix un dels requisits a reunir per l'arrendatari, que passa a tindre la redacció següent: «per tindre reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 %, o psíquica, superior al 33 %», amb la finalitat d'adaptar la redacció a la terminologia establida a aquest efecte.

  • Se substitueix un dels requisits per al gaudi d'aquesta reducció, que queda redactat de la manera següent:

«2n. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seua unitat familiar siguen titulars, de manera individual o conjuntament, de la totalitat del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi constituït sobre un altre habitatge distant a menys de 50 quilòmetres de l'habitatge arrendat, llevat que hi haja una resolució administrativa o judicial que els impedisca el seu ús com a residència». Amb la nova redacció s'atén a diverses circumstàncies per les quals els partícips en algun grau en el ple domini o en drets d'ús o gaudi d'un habitatge no puguen utilitzar l'immoble com a residència i hagen de recórrer a l'arrendament, com ara l'existència d'una comunitat en la titularitat del bé o dret (per exemple, d'origen hereditari), circumstàncies personals (sentència de divorci que atorgue l'ús a l'excònjuge) o la situació de l'immoble (estat ruïnós). Així mateix, es redueix la distància entre immobles de 100 a 50 quilòmetres.»

- Es modifica la lletra ny de l'article 4.u de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, i es redueix, també en aquest incentiu, a 50 quilòmetres la distància existent entre l'immoble arrendat i aquell en el qual el contribuent residia habitualment abans de l'arrendament. (Art. 4. U. ny])

- Es modifica la lletra r de l'article 4.u de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, relativa a les entitats a favor de les quals poden realitzar-se donacions destinades al foment de la llengua valenciana, amb la finalitat de preveure la creació d'un cens d'entitats de foment del valencià, d'acord amb la Resolució de 8 de març de 2021, de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes. (Art. 4. U. r])

- Es modifica la lletra y de l'article 4.u de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de manera que la base màxima de la deducció estarà constituïda per l'import màxim subvencionable per a cada tipus de vehicle, d'acord amb l'esmentada Ordre 5/2020, de 8 de juny, del qual s'exclourà la part de l'adquisició finançada amb subvencions o ajudes públiques. (Art. 4. U. y])

- Es modifica l'apartat sisé de l'article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, i s'afig, d'una banda, en l'apartat 2n, que tindran aquesta condició durant l'exercici en què es produïsca aquesta circumstància els municipis que perden la condició de beneficiaris del fons per complir només quatre dels sis requisits exigits i d'una altra, en l'apartat 4t, que, en tot cas, tindran aquesta consideració tots els municipis amb població inferior a 300 habitants.(Art. 4. Sisé)

(En tots els supòsits, per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2022)

LLEI 13/1997, DE 23 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES REGULA EL TRAM AUTONÒMIC DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I LA RESTA DE TRIBUTS CEDITS:

- En el punt tres de l'article 13 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, relatiu a l'aplicació del tipus impositiu reduït del 6 % en l'adquisició de béns mobles i semovents, es regula que, en particular, s'ajustarà a aquest tipus de gravamen l'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de propulsió elèctrica o de pila de combustible, i els híbrids de menys de 2.000 cm3, qualsevol que siga el seu valor. (Art. 13. tres)

- Es modifica el número tres de l'article catorze.bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, relatiu a les bonificacions quan es transmeta la totalitat o part d'un o més habitatges i els seus annexos a una persona física o jurídica a l'activitat de la qual li siguen aplicables les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari, s'elimina l'anterior delegació normativa a una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda reguladora dels requisits per al supòsit d'obres tendents a millorar el rendiment energètic de l'habitatge. La norma passa a remetre's als criteris i mitjans de justificació continguts en les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis dels programes de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del pla d'ajudes estatal o europeu vigent en el moment de la meritació de l'impost. (Art. catorze.bis. tres)

 LLEI 5/2019, DE 28 DE FEBRER, D'ESTRUCTURES AGRÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

- Es modifica la disposició addicional 2a. Beneficis fiscals, de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, que passa a tindre la redacció següent:

(Art. 30 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals [...])

«Addicionalment, als beneficis fiscals previstos en aquesta llei, quan en la transmissió a títol onerós d'una parcel·la amb vocació agrària li siga aplicable alguna de les reduccions previstes en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, serà aplicable una deducció en la quota per l'import necessari perquè el conjunt de beneficis fiscals aplicables arribe al 99 % de la quota derivada del valor del bé objecte de reducció.»

TRIBUTS PROPIS

(Per als períodes impositius iniciats a partir del 01 de gener de 2022)

Es modifica l'article 33 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, i s'incorporen millores tècniques i les bonificacions següents, que es faran efectives a través d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts: (Art. 15 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals [...])

a) En el supòsit d'habitatges que hagueren sigut objecte d'una resolució declarativa d'habitatge deshabitat amb aprovació de mesures de foment o acord d'intermediació, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'impost meritades a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial, sempre que aquest haja motivat una resolució de pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat.

b) En la resta de supòsits, una vegada produït l'ús residencial continuat durant un any, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'impost meritades des de la data en què formulen una sol·licitud perquè es dicte resolució que acorde la pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat, sempre que aquesta siga resolta favorablement per l'administració.

L'import bonificat equivaldrà a la part de la quota ingressada resultant d'aplicar el tipus mitjà de gravamen aplicat en l'autoliquidació pel nombre de metres quadrats construïts dels habitatges per als quals es complisquen aquests requisits.

(Per als períodes impositius iniciats a partir del 01 de gener de 2022)

Es modifica l'apartat onze de l'article 9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, relatiu a l'Impost sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorització energètica, que queda redactat com segueix: (Art. 17 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals [...])

«Onze. Autoliquidació

Els subjectes passius, per cada abocador o instal·lació d'eliminació, incineració coincineració o valorització energètica i trimestre natural, estaran obligats a autoliquidar l'impost i a ingressar l'import del deute tributari en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre, en el lloc i en la forma que s'establisca mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Aquesta autoliquidació comprendrà tots els fets imposables realitzats durant el trimestre natural a què es referisca, incloses les operacions exemptes, i es presentarà fins i tot en el cas de no haver-se produït cap fet imposable durant el període.

En cas que l'empresa concessionària o explotadora de l'abocador establisca un procediment contenciós contra el consorci de residus o entitat local competent dels serveis de valorització i eliminació de residus domèstics pel pagament dels presents tributs, igualment resultarà obligatòria la presentació i el pagament per part de l'empresa de l'autoliquidació pertinent establida en els paràgrafs 1r i 2n d'aquest apartat onze, i aquesta haurà de ser satisfeta íntegrament.»

 

(Per als fets imposables meritats a partir del 01 de gener de 2022)

LLEI 20/2017, DE 28 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE TAXES.

Les modificacions introduïdes en l'esmentada llei són, entre altres, les següents:

(Art. 55 Llei 8/2021, de 30 de desembre, de presupostos de la Generalitat per l'exercici 2022)

- S'incrementen per a l'any 2022 els tipus de quantia fixa de les taxes i la resta d'ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,019 a l'import exigible durant l'any 2021, amb excepció dels preus públics, les quanties dels quals seran fixats, si escau, per la seua normativa específica, les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'any 2022, i la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s'exigirà d'acord amb el que es preveu en els articles 81.3.b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 14.3-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

(Art. 1 a 14 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals [...])

- En matèria de taxes de domini públic, s'afig un nou concepte per l'emissió d'informe de delimitació del domini públic.

- En el títol XIV, Taxes en matèria d'educació, es modifica l'article corresponent a la taxa en matèria d'ensenyaments artístics superiors i l'article corresponent a ensenyaments de règim especial, i es crea un nou article dins del capítol IV, amb especificacions relatives a les proves de la JQCV i els processos selectius de cossos docents, bàsicament amb el propòsit que les tramitacions de les sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts es realitzen a través de l'Administració electrònica.

- Se suprimeixen les taxes en matèria d'hisenda.

- Diverses modificacions en les taxes en matèria de sanitat, modificant, eliminant o incloent nous epígrafs en els quadres de tarifes.