Funcions i competències

Funcions i competències

 

La Inspecció General de Serveis, és el màxim òrgan intern de control i inspecció, encarregat de la vigilància de l'estricte compliment de la legalitat i de l'observança dels principis generals d'objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència a què es deu l'organització pública de l'Administració de la Generalitat.

Igualment, amb caràcter complementari, la competència d'inspecció general dels serveis comprén també la participació activa en l'impuls, coordinació, supervisió, seguiment, suport tècnic i avaluació dels plans, programes i iniciatives per a la millora de la qualitat dels serveis públics.

El detall de les seues competències, així com el règim del seu funcionament i principis d'actuació es troba arreplegat en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, publicat en el DOGV número 8419, de 8 de novembre de 2018, així com en el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions de la inspecció general dels serveis, publicat en el  DOGV número 7271, de 12 de maig de 2014

Processos d'investigació

El protocol pel qual s'establixen els criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació, a instància de denúncia o petició raonada d'altres òrgans, desenvolupats per la Inspecció General de Serveis, està contingut en la Resolució de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, publicada en el DOGV número 7660, de 18 de novembre de 2015.

Els nostres compromisos de qualitat

Els compromisos de qualitat es troben arreplegats en la Carta de Serveis de la Inspecció General de Serveis, aprovada per Resolució de 26 de febrer de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, publicada en el DOGV num. 8251, de 9 de març de 2018. En la dita carta s'enumeren els serveis que oferim i es mostren els nostres compromisos de qualitat, així com els indicadors establits per a mesurar el seu grau de compliment.

Assetjament Laboral

La Inspecció també du a terme les corresponents accions de comprovació, anàlisi, investigació i informe en totes les denúncies sobre este tipus de situacions, d'acord amb els criteris i fases que establix el Protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat, (publicat en el DOGV num. 8223, de 30.01.2018) per al personal empleat públic de l'administració valenciana (excepte per al personal sanitari, docent no universitari i de justícia, els quals disposen de les seues normes i protocols específics i propis órgans d'inspecció sectorial per a investigar-los).

L'objecte d'este protocol és establir el procediment d'actuació de la Generalitat en els supòsits d'assetjament laboral de qualsevol naturalesa (assetjament moral o mobbing, sexual, per raó del sexe, discriminatori o altres situacions de violència laboral).

Protocol d'actuació:

Presentació de denúncies

Les denúncies davant la Inspecció General de Serveis hauran de referir a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

No és competència de la Inspecció General de Serveis la tramitació de denúncies que:

  • Es referisquen a actuacions i àmbits competencials d'altres administracions públiques.
  • Versen sobre infraccions comeses per la ciutadania o empreses privades.
  • Posen de manifest fets que tinguen un procediment específic de reclamació o recurs, com poden ser queixes, recursos per discrepàncies davant resolucions administratives, reclamacions de consumidors i usuaris…

Les denúncies en matèria de Sanitat, Educació o Serveis socials hauran de dirigir-se, com a regla general, directament a les respectives inspeccions sectorials i presentar-se a través de qualsevol dels registres administratius regulats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Podrà trobar més informació i accedir als corresponents tràmits de presentació de denúncies davant la Inspecció General de Serveis en el següent enllaç:

 

Queixes davant de la Inspecció General de Serveis

Una altra de les funcions específiques de la Inspecció General de serveis ho constituïx la tramitació de les queixes dels ciutadans, presentades per incompliment del deure de resposta a una queixa anterior davant de qualsevol Òrgan de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

+ informació sobre queixes, suggeriments i agraïments