Presentació de denúncies

Presentació de denúncies

A través d'aquests tràmits, pot comunicar a la Inspecció General de Serveis qualsevol presumpta irregularitat o mala pràctica relacionada amb l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.  

Les denúncies en matèria de Sanitat, Educació o Serveis Socials hauran de dirigir-se, com a regla general, directament a les respectives inspeccions sectorials i presentar-se a través de qualsevol dels registres administratius regulats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Pot realitzar la comunicació davant la Inspecció General de Serveis de les següents formes:

- Presentant una denúncia davant la Inspecció General de Serveis mitjançant un tràmit telemàtic, identificant-se amb signatura electrònica, i en aquest cas la documentació presentada entrarà directament en el registre de la Inspecció amb accés restringit al personal adscrit a aquesta.

- Presentant una comunicació anònima a través de l'aplicació web Confident-GVA

- També es pot presentar la denúncia a través d'un registre presencial, en cas de persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien relacionar-se amb l'administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

- Mitjançant compareixença, prèvia sol·licitud de reunió

Ha de saber que:

1. Les denúncies davant la Inspecció General de Serveis hauran de referir a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

No és competència de la Inspecció General de Serveis la tramitació de denúncies que:

  • Es referisquen a actuacions i àmbits competencials d'altres administracions públiques
  • Informen sobre infraccions comeses per ciutadans o empreses, la tramitació de les quals corresponga a altres órgans administratius, com, per exemple: infraccions en matèria tributària, salut pública, consum o dret laboral, entre altres.
  • Deriven de conflictes estrictament privats.
  • Posen de manifest fets que tinguen un procediment específic de reclamació o recurs, com poden ser queixes, recursos per discrepàncies davant resolucions administratives, reclamacions de consumidors i usuaris, etc.

2. Per a l'aportació de nova informació o de documentació addicional, a conseqüència d'un requeriment, o bé, perquè la persona denunciant considere necessari traslladar noves evidències sobre els fets denunciats, s'ha habilitat un tràmit específic (ampliació o esmena de denúncies), en el qual serà necessari identificar la denúncia a la qual es vol aportar documentació. Si el tràmit es realitza de manera telemàtica, una vegada identificada la persona que el realitza mitjançant el seu certificat electrònic, el sistema reconeix la denúncia o, en el seu cas, denúncies que haja presentat i les incorpora al formulari de manera automàtica perquè assenyale sobre quina d'elles vol presentar la documentació. La manera d'identificar-les és mitjançant la data de presentació en el registre. En el cas de les comunicacions anònimes, també existeis un mecanisme per a aportar informació o documentació addicional.

3. Si el que se desitja és transmetre la seua disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altra falta de qualitat que observe en el funcionament dels serveis públics, pot tramitar una "QUEIXA O SUGGERIMENT" a través dún altre canal al qual pot accedir a través d'aquest enllaç.  

AVÍS: 

Si vosté és:

  • personal empleat públic de la Generalitat,
  • personal que treballa sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor de la Generalitat,
  • personal exempleat, becàri, voluntàri, en formació, participant en procés selectiu de la Generalitat,

i desitja comunicar accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus, ha de presentar les seues comunicacions a través del CANAL INTERN D'INFORMACIÓ (SII-GVA)

Els tràmits relatius a denúncies davant la Inspecció General de Serveis, són: