Inspecció de serveis

Inspecció de serveis

 

Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d’Inspecció General de Serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOGV núm. 8419, de 08.011.2018)
Decret 66/2019, de 26 d’abril, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d’Irregularitats i Males Pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (CIPIMAP)  (DOGV núm. 8851, de 20.05.2019)
Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública,  per la qual es posa en funcionament el canal confidencial de presentació de denúncies de la Generalitat (Confident-GVA) (DOGV núm. 9500, de 29.12.2022)
Resolució de 31 de gener de 2019, del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableix l'entrada en vigor del capítol primer del títol segon de la Llei 22/2018, relatiu al sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOGV núm. 8481, de 07.02.2019)

Decret 41/2016, del Consell, de 15 d'abril, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 7764, de 20.04.2016)
Resolució de 26 de febrer de 2018, del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aprova la Carta de Serveis de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat (DOGV núm.  8251, de 09.03.2018)

Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l’exercici de la competència i les funcions d’inspecció general dels servicis de l’Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7271, de 12.05.2014). 
Ordre 2/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es regulen les condicions de la designació de personal inspector amb caràcter extraordinari adscrit a la Inspecció General de Serveis (DOGV núm. 8053, de 01.06.2017) 
Orde 11/2015, de 28 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, en matèria de coordinació dels òrgans i de les unitats sectorials de control intern i inspecció. (DOGV 7543, de 09.06.2015)
Orde 7/2015, de 28 d'abril, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’aprova la credencial d’identificació del personal inspector de la Inspecció de Servicis de l’Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7519, de 06.05.2015)
Resolució conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l’INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral en l’Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8223, de 30.01.2018)
Resolució, de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual s’estableixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d’investigació desenvolupats per la Inspecció General de Serveis. (DOCV núm. 7660, de 18.11.2015)