Rendició de comptes - Presentació

Rendició de comptes - Presentació

La Inspecció general de serveis (d'ara en avant IGS) publica a través del Portal GVA-OBERTA informació periòdica del resultat de les seues actuacions amb les úniques limitacions derivades, d'una banda, del compliment de la Llei d'Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, d'una altra, de la mateixa naturalesa de les seues actuacions i de les funcions que té atribuïdes, d'acord amb el que disposa el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7271 de 12.05.2014). Totes estes actuacions de comprovació, investigació i control que, en cap cas, comporten facultats instructores o resolutòries i, per tant, no tenen la consideració d'informes elaborats en el si d'un procediment administratiu, es consideren perquè actuacions prèvies, tal com es disposa en l'article 55. Informació i actuacions prèvies, de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, ha de tindre's en compte la necessària confidencialitat exigida en este tipus d'actuacions que, a més, quan es tracta de denúncies o actuacions extraordinàries, tenen caràcter d'informació reservada. Específicament, per les limitacions abans assenyalades i per la confidencialitat exigida, en les denúncies que té com a causa presumptes assetjaments morals en el treball (mobbing) o sexuals, o per raó de sexe, la informació que es publicita únicament menciona l'obertura i resolució de la corresponent actuació, sense especificar més dades.

La finalitat que es perseguix, al publicitar i difondre informació de l'activitat exercida per la Inspecció General de serveis, no és una altra que fer un exercici actiu de transparència i rendició de comptes enfront de la ciutadania que hui, més que mai i com a subjecte de l'acció pública, demanda de les seues administracions informació i participació proactiva en tots els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

És precisament eixa finalitat i la naturalesa dels seus destinataris a qui es dirigix (la ciutadania en general), el que determina el caràcter de la informació a facilitar: que siga l'estrictament rellevant i s'expose utilitzant un llenguatge clar i comprensible. Per això s'opta, al marge de la publicitat exigida per la llei de Transparència abans citada referida al Pla anual i als informes generals d'avaluació dels seus resultats, que es publiciten complets, per un model de fitxa resumida per a cada actuació en què s'arreplega, de forma sintètica, la informació que es considera rellevant i que té a veure amb l'origen de l'actuació, el seu objecte i naturalesa i, la qual cosa és més important, amb els resultats obtinguts en els que es destaquen les principals conclusions i recomanacions de millora (o correcció si és el cas) de les deficiències o irregularitats en el funcionament dels serveis públics detectades per este òrgan de control.

Les fitxes resum s'ajusten a una tipologia que diferència actuacions ordinàries (les contingudes en el respectiu pla anual), actuacions extraordinàries i actuacions iniciades en virtut de denúncia.