Qualitat dels serveis públics

Qualitat dels serveis públics

Mantindre i potenciar la millora contínua de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat és un objectiu bàsic de la política del Consell, que aposta així per avançar en la contínua millora de les institucions públiques i els seus sistemes de gestió.

En el nostre àmbit, aquestes polítiques es dirigeixen a implantar sistemes i fórmules de gestió de qualitat que maximitzen l'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics, a generalitzar l'ús d'eines de mesurament i pràctiques avaluadores, a aprovar i aplicar, de manera progressiva, instruments de millora en la prestació de serveis públics (per exemple, cartes de serveis) i, en definitiva, a orientar tota l'acció pública per a tractar de satisfer les expectatives i necessitats dels ciutadans.

Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels servicis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. L'objecte d'este decret, tal com establix el seu article 1, és regular els instruments generals del sistema per a la millora de la qualitat de l'Administració de la Generalitat i del sector públic instrumental d'ella dependent, a fi de garantir a la ciutadania la prestació d'uns servicis públics de qualitat, així com l'establiment de directrius per a l'avaluació del compliment i resultats dels seus plans i programes i la seua corresponent publicitat.