Queixes, suggeriments i agraïments

Queixes, suggeriments i agraïments

Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis públics de l'administració i organitzacions de la Generalitat, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.

Els suggeriments són les propostes formulades per les ciutadanes i ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, especialment, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris d'aquests serveis.

Els agraïments són les manifestacions per les quals les ciutadanes i ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament d'un servei, centre o unitat de la Generalitat, bé per l'òptima prestació d'un servei o pel bon tracte rebut en aquesta prestació.

El capítol V del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació del plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental regula les queixes, suggeriments i agraïments.

  • Si vols formular una queixa, suggeriment o agraïment, pots fer-ho a través d'aquest enllaç.

Tindran la consideració de queixes davant la Inspecció General de Serveis aquelles que es presenten per incompliment del deure de resposta a la primera queixa interposada, per al que haurà de transcórrer almenys el termini d'un mes des de la interposició d'aquesta.

  • Si vols formular una queixa davant la Inspecció General de Serveis, per incompliment del deure de resposta, pots fer-lo a través d'aquest enllaç.

En el següent enllaç, pots consultar els informes anuals de queixes, suggeriments i agraïments, i sobre queixes davant la Inspecció General de Serveis.