Informes anuals queixes

Informes anuals queixes

L'article 39.5 del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (d'ara en avant Decret 41/2016), estableix que l'òrgan directiu amb competències en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis elaborarà un informe d'avaluació global de tots els departaments, amb la finalitat de comprovar el compliment del tracte d'atenció a la ciutadania i, a la vista dels plans específics de millora de les diferents conselleries, i de l'examen conjunt de la informació estadística i analítica de totes les queixes i suggeriments, extraurà les conclusions oportunes amb la finalitat de dissenyar accions de millora de la qualitat globals que incorporarà als plans generals de millora de la Generalitat que en cada cas haja d'elaborar.

A continuació s'inclouen els informes globals anuals elaborats:

 

D'altra banda, l'article 38 del Decret 41/2016, estableix el dret de la ciutadania a obtindre informació sobre l'estat de la seua queixa i, en el seu apartat número 2, disposa que "Així mateix podrà formular nova queixa, aquesta vegada davant l'òrgan o unitat que ostente la competència en matèria d'inspecció general de serveis, quan s'haja incomplit el deure de resposta establit en l'article 35". D'ara en avant denominarem aquestes queixes com a "queixes de segona instància".

A continuació s'inclouen els informes anuals de queixes de segona instància elaborats: