Casa de les Bruixes (Alacant)

Casa de les Bruixes (Alacant)

Presentació i Descripció

Començat el derrocament de les muralles de la ciutat d'Alacant l'any 1869 es procedix a l'execució del pla d'Eixample de la mateixa, amb dos eixos ortogonals principals, a un dels quals presenta façana l'edifici de la "Casa de les Bruixes", conformant una unitat urbana com resultes de la confluència de la prolongació dels traçats del viari de la ciutat vella i el nou traçat amb pretesa trama ortogonal.

L'edifici és projectat inicialment (any 1898) per Enrique Sánchez Sedeño utilitzant una estètica típicament vuitcentista. El mateix autor remodela el projecte anterior (any 1911) redactant una ampliació superficial, desplaçant la línia de mitgera cap a l'interior de l'illa, i, si bé conserva el traçat clàssic estructural, formalment incorpora conceptes de llenguatge Art-Nouveau, enriquint la concepció espacial de l'edifici al dotar-lo d'una torrassa rematada amb coberta fortament inclinada, amb reminiscències de gòtic nòrdic i finestres secessió vienesa.

Interiorment conserva decorats "neos", encara que ha sofrit incorporacions decoratives contemporànies sobretot en la seua planta inferior. L'edifici concebut com a casa de tres plantes clarament diferenciades, es va habilitar per a seu de la Presidència de la Generalitat a Alacant.

La Superfície construïda de l'edifici és de 1.556 m2 i la inversió realitzada ascendix a 212.105.601 pta (1.274.780,34 €).