Palau de l'Almirall (València)

Palau de l'Almirall (València)

Presentació i descripció

La remodelació del Palau de l'Almirall és conseqüència d'una política de recuperació del patrimoni arquitectònic, la qual cosa, al costat de la necessitat d'habilitar espais per a anar ubicant els servicis administratius que va creant la Generalitat, va comportar a l'adquisició per esta institució, a l'agost de 1985, del Palau de l'Almirall, que havia sigut declarat monument nacional en 1944, i va determinar la seua rehabilitació per a seu de la Conselleria d'Economia i Hisenda en la ciutat de València.

El projecte original és d'Emilio Giménez amb data de 1985. En ell es definix la distribució de la volumetria del conjunt, que dóna solució a les dificultats derivades de la pròpia realitat edificatòria existent en l'entorn.

S'han anat desenrotllant diferents projectes i diferents actuacions.

El projecte d'edifici de nova planta amb fatxada al carrer del Miracle compatibilitza les necessitats dels usos administratius amb la integració amb l'edifici del Palau i l'entorn en què s'ubica. Este projecte es va completar amb el d'adequació del soterrani per a la conservació in situ dels elements més significatius de les restes arqueològiques d'època romana trobades en les excavacions realitzades pel SIAM entre 1985 i 1989.

Per a completar la restauració del conjunt arquitectònic la remodelació dels Banys de l'Almirall s'està portant a terme en estos moments.

Els dos edificis estan ocupats per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

La superfície construïda de Palau núm.14 és de 2.069 m2 i la inversió realitzada de 243.291.284 pta (1.462.210,07 €).