Torre Vella de la Generalitat (València)

Torre Vella de la Generalitat (València)

Presentació i descripció

En 1418 la Generalitat (organisme purament administratiu) s'eleva a rang de Diputació Permanent i Administracions del Regne de València per disposició d'Alfons el Magnànim. Per a dotar-la de seu pròpia s'adquirix en 1422 una casa en el Carrer Major de Sant Nicolau, local a què li va ser agregant un espai per la compra d'una altra casa recaient a la Plaça de Batlia, hui de Manises.

Torre Vella de la Generalitat (Valencia)
Torre Vella de la Generalitat (Valencia)

En 1482 comença la construcció de l'actual edifici, sofrint una nova transformació en 1484, on van intervindre els mestres Joan Ivarra i Pere Compte, elegit també per a intervindre en la Llonja de Mercaders junt a Francesc Martínez mestre també de la vila.

La part mes antiga de l'edifici és el pati projectat per Pere Compte a què s'accedix per dos portalons de mig punt recaients al Carrer Cavallers i a la Plaça de Manises. Destacar del pati els arcs escarzans i l'escalinata construïda en 1482.

Torre Vella de la Generalitat (Valencia)

A través d'escales secundàries s'accedix als "Salons Daurats" que destaquen per l'elaborada talla dels seus teginats, daurats i policromats, que combinen formes gòtiques mudèjars i renaixentistes.

Salons Daurats
Salons Daurats
Salons Daurats
Salons Daurats

Sobre l'entresòl de la torrassa es troba la "Sala Nova" ocupant el pati principal de la Torrassa. Entre 1450 i 1542 es realitza el magnífic teginat que la decora,

Sala Nova

així com la galeria o deambulatori perimetral volat, conclòs en 1564.

Sala Nova
Sala Nova
Sala Nova

L'interior de la Sala està decorat fastuosament, on el sòcol de taulelleria, les pintures murals, el deambulatori i els teginats s'integren perfectament. Els llenços murals representen els distints estaments o braços de les Corts, així com grups de Diputats, on s'identifiquen els personatges de l'època, com un digne precedent dels retrats corporatius, característiques de l'escola holandesa del XVIII.

personatge de l'època

La part central de l'edifici comunica també directament amb la torrassa afegida posteriorment, replica de l'antiga, sent l'autor del projecte d'ampliació del Palau l'arquitecte provincial Luis Albent Ballesteros, l'obra del qual va concloure en 1952.

Palau
Palau
Palau

Per mitjà de la intervenció projectada per la Direcció General de Patrimoni, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del Servici de Gestió Immobiliària, amb una inversió superior als 260 milions de pessetes, es pretén pal·liar les patologies més importants que sofrix la "Torre Vella" i que afecten a la coberta de la Torrassa, als forjats de la Sala Nova, de l'Escrivania i de la Planta Baixa coberta, afectats per humitats procedents de filtracions d'aigua de pluja que penetren pels clavills i fissures, existents en la zona plana de la coberta el que ha provocat la pudrició de les corretges i rastreles d'eixa zona. La intervenció també contempla la neteja i segellat de façana, restauració de fusteria exterior i substitució d'instal·lacions obsoletes (electricitat, aire condicionat i prevenció contra incendis), així com la construcció d'un canal perimetral que arreplegue les aigües en la zona plana de la coberta i a través de gàrgoles les llance lluny de les comisses de pedra i dels murs.

Palau
Palau